Aktywny wypoczynek dla Nastolatków


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Aktywny wypoczynek dla Nastolatków
Skrócony opis projektu
Wybudowanie z palet dwóch obiektów dla Nastolatków. Ścianka wspinaczkowa,tor przeszkód,siedliska,drewniana siłownia,ogrodzenie,nawierzchnia-sztuczna trawa.Możliwość oświetlenia terenu.
Opis projektu
Propozycja ta ma zapewnić dla dużej rzeszy Nastolatków Osiedla Starołęka -Minikowo-Marlewo aktywną formę spędzenia czasu.Obydwa obiekty będą wzorowane na już istniejących w innych rejonach Polski oraz za granicą.Pozwolą one na relaks i miejsce spotkań ,których na terenie Osiedla brakuje.Na powstałych obiektach mogą być realizowane różnego rodzaju akcje sprzyjające rozwojowi naszej młodzieży. Obiekty będą realizowane w dwóch częściach Osiedla co umożliwi skorzystanie z nich dużej liczbie młodzieży. Atrakcyjne w chwili obecnej materiały,które są modne na całym świecie/palety/stworzą klimat z którego skorzystają wszyscy mieszkańcy nie tylko młodzież.

Zgoda wnioskodawców na połączenie podobnych projektów nr 114 i 117
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Staszowska przy boisku

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny te są własnością Miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami powyższego projektu będą mieszkańcy Osiedla ale głównie młodzież. Osiedle liczy 12 tys. mieszkańców bez żadnego obiektu do aktywnego wypoczynku głównie dla Młodzieży.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podstawową wartością społeczną to dobre wychowanie młodego pokolenia. Wychowanie bazujące na prawdach historycznych ale również kształtowanie charakteru na różnego rodzaju wzajemnych dobrych relacjach. Takimi obiektami ,które mają budować właściwe relacje pomiędzy młodymi ludżmi są właśnie obiekty małej architektury. Można się tam spotykać, bawić a przy okazji uczyć się wzajemnego poszanowania drugiego człowieka oraz obiektu ,który został oddany do użytkowania.Jakże często spotykamy się z złą reakcją i to należy zmienić.Właśnie zainteresowanie głównie młodzieży wspólnym spędzanym czasem noszą te cechy. Dlatego zaproponowane do PBO projekty ,których tak brakuje na Osiedlach peryferyjnych powinny stać się nieodzownym elementem krajobrazu każdego Osiedla.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1- Palety drewniane koszt około................20000PLN
2- Budowa wg.projektu ................40000PLN
3- Nawierzchnia/sztuczna trawa/............. 25000PLN
4- Ogrodzenie ............. .50000PLN
5-Ewentualne oświetlenie ..............
30000PLN

165 000
Realizacja zgłoszonych projektów będzie odbywała się na wzór już istniejących w różnych rejonach Polski. 165 000
SUMA: 330 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogdan Nowak
Adres email emercie@op.pl
Telefon 502601225
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania nie jest możliwa ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia siłowni byłyby usytuowane od skrajni jezdni w odległości mniejszej niż 10 metrów, co jest niezgodne z § 40 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z powyższym wniosek naruszałby obowiązujące przepisy prawa. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12, lit. g). Ponadto budowa siłowni w tym miejscu będzie się wiązała z likwidacją istniejącej zieleni, a także z dewastacją pozostałej zieleni - zbyt bliskie sąsiedztwo istniejących drzew i krzewów. Kształt i wymiary działki nie pozwalają na funkcjonalne ustawienie urządzeń, aby swobodnie i bezkolizyjne przemieszczać się pomiędzy urządzeniami a zielenią.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 330 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 325 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.