Budowa nowego placu zabaw na ul.Lubczykowej


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Budowa nowego placu zabaw na ul.Lubczykowej
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest wybudowanie placu zabaw przy ul. Lubczykowej, w miejscu istniejącego, mocno zniszczonego.
Opis projektu
Celem projektu jest pozyskanie pieniędzy na wybudowanie nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią w miejscu ogrodzonego obecnie istniejącego terenu, gdzie znajduję się zniszczona zjeżdżalnia, piszczące huśtawki, i jedna drabinka. Elementy siłowe wewnątrz terenu również wymagają regulacji. Chodzi jednak o sfinansowanie nowego kompleksu zabawowego na bezpiecznej nawierzchni, na terenie ogrodzonym, tak, aby w jego części nie byłoby wymagane koszenie trawnika. W tej chwili, teren jest tak rzadko koszony, że dzieci bawią się w długich trawach, narażając się na ukąszenia kleszczy. Pojedyncze elementy zabawowe trzeba wymienić i racjonalnie wykorzystać ogrodzony teren. Osiedla wokół placu się wciąż powiększają, liczba mieszkańców rośnie i nie widać, aby coś na plus w tej materii miało się zmienić jeśli chodzi o polepszenie terenu zabawowego dla najmłodszych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren ogrodzonego placu zabaw przy zbiegu ulic Lubczykowej i Radojewo obok boiska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren ogrodzonego placu zabaw przy zbiegu ulic Lubczykowej i Radojewo obok boiska
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy, dzieci osiedli wokół oraz Radojewa
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na północy Poznania, w tej części brakuje placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. To co istnieje nie da się z niczym porównać, starczy wjechać trochę do centrum Poznania, aby stwierdzić, że dzieli nas przepaść. Plac zabaw w tej lokalizacji byłby wypełnieniem miejsca, gdzie coraz więcej rodzin z małymi dziećmi się wprowadza.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i wykonanie w konsultacji z ok. wydziałem UMP 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Dera
Adres email agnieszkadera@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - do analizy przyjęto północną część działki nr 136, ark. 16, obr. Radojewo, która została powierzona Radzie Osiedla do korzystania.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadania związane z wykonaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej oraz doposażeniu terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Lubczykowej i Morasko wpisane są do budżetu Miasta Poznania oraz WPF. Zaplanowane zostały do realizacji przez Osiedle Morasko-Radojewo na lata 2018/2019. Zgodnie z zasadami PBO 2019, projekt nie będzie poddany głosowaniu - Rozdział 3 pkt 6c
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.