Boisko sportowe - wielofunkcyjne "Pod Topolą"


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Boisko sportowe - wielofunkcyjne "Pod Topolą"
Skrócony opis projektu
Żyjmy zdrowo na sportowo-wykonanie boiska w Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu -Jeżyce.
Opis projektu
Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka w każdym okresie życia. Szczególnie ważna jest w dzieciństwie i młodości, gdyż jest jednym z kluczowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i zdrowie. Aktywność ruchowa to sposób na lepsze, a co za tym idzie zdrowsze życie współczesnego społeczeństwa. Dla prawidłowego rozwoju wszelkich form aktywności ruchowej społeczeństwa niezbędne jest zapewnienie w jego najbliższym otoczeniu odpowiednich warunków dla potrzeby realizacji aktywności ruchowej, czym niewątpliwie będzie nowo powstająca realizacja projektu, którego głównym założeniem jest wykonanie wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 15 m x 30 m z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wyposażone w 2 mini bramki do piłki nożnej, mini kosz do koszykówki oraz linie do zabaw ogólnorozwojowych, spełniające wymogi bezpieczeństwa dla dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat.
Jako mieszkanka Jeżyc, matka 2 córek, mogę zwrócić uwagę na korzyści jakie płyną z realizacji tegoż projektu, a mianowicie: zwiększenie dostępności i możliwości upowszechniania aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych; stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu; rozwijanie i wzbogacanie procesu aktywności ruchowej o działania wdrażające dzieci do zdrowego i higienicznego trybu życia; przysposobienie organizmu do funkcjonowania w środowisku poprzez wykonywanie ćwiczeń w warunkach naturalnych; ułatwienia organizacyjne uroczystości przedszkolnych poprzez możliwość zagospodarowania większej przestrzeni oraz korzystniejsze warunki klimatyzacyjne, (naturalna klimatyzacja); poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola; odkrywanie naturalnych predyspozycji i uzdolnień dzieci, umożliwienie osiągania sukcesu; źródło satysfakcji dla dzieci, nauczycieli i rodziców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeżyce, ul. Galla Anonima 13

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkole mieści się w starej zabudowie Jeżyc, w centrum pięknych Jeżyc, w obszarze Rady Osiedla Jeżyce
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci- przyszli poznaniacy i ich rodzice oraz społeczność jeżyckich przedszkoli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko jeżyckiego przedszkola ze względu na intensywne użytkowanie oraz brak bieżącej modernizacji jest w bardzo złym stanie. Realizacja boiska na obecnej asfaltowej przestrzeni ogrodu przedszkolnego na potrzeby najmłodszych dzieci, w pierwszym okresie ich edukacji, umożliwi dzieciom: prawidłowy rozwój fizyczno-ruchowy oraz wyuczenie zdrowych nawyków do uprawiania sportu od najwcześniejszych lat, co przyczyni się do ich zdrowego trybu życia w przyszłości. Dotychczasowe boisko posiada infrastrukturę sprzed 50 lat. Ogród przedszkolny to idealne miejsce na stworzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią do piłki nożnej, koszykówki oraz zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci. W najbliższej okolicy nie ma podobnej przestrzeni dla dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat. Inwestycja nie wymaga ogrodzenia ani też dodatkowych nakładów finansowych na jej utrzymanie. Teren jest płaski i ogrodzony. Dyrekcja przedszkola wyraziła zgodę na realizację w/w inwestycji ( zgoda pisemna przekazana dyrekcji przedszkola). Inwestycja będzie służyć kolejnym pokoleniom małych mieszkańców Poznania
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt projektu Projekt boiska 10 000,00 PLN
Koszt nawierzchni Bezpieczna nawierzchnia wraz z podbudową 175 000,00 PLN
Koszt osprzętu Mini bramki (2 sztuki), mini kosz 6 000,00 PLN
Koszt malowania Malowanie linii do zabaw ogólnorozwojowych 1 500,00 PLN

Razem: 192 500,00 PLN

192 500
SUMA: 192 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Dzięczkowska-Niklewicz
Adres email joannaklewicz01@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyr. Wydziału Oświaty, Radosław paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 192 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.