Plac zabaw dla szkoły integracyjnej


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Plac zabaw dla szkoły integracyjnej
Skrócony opis projektu
Plac zabaw dla SP68 tj. szkoły integracyjnej i specjalnej na os. Sobieskiego
Opis projektu
Inwestycja dot. budowy nowego placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 68, która w całości składa się z oddziałów integracyjnych i specjalnych. Mieści się ona na os. Sobieskiego 102 w budynku dawnego żłobka. Szkoła będzie w najbliższych latach rozbudowywana o salę gimnastyczną, a budynek przejdzie remont ale niestety nie przewodziano zagospodarowania placu zabaw. Obecny jest już stary, a do tego nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz integracyjnej misji szkoły. Część instalacji znajduje się na terenie, na którym powstanie sala gimnastyczna.
Założeniem niniejszej inwestycji jest stworzenie placu zabaw w oparciu o najnowsze rozwiązania dla integracji dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami, a także uporządkowanie terenu poprzez nasadzenie nowej trawy, wykonanie ścieżek, postawienie ławek itp. Konieczne będzie rozebranie starych instalacji, wyrównanie terenu, przesadzenie niektórych krzewów i/lub drzew, a następnie zagospodarowanie terenu i ustawienie nowego placu zabaw.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Jana III Sobieskiego 102

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 68 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
W szkole uczy się obecnie 207 uczniów i uczennic, w tym 99 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Osoby te stanowić będą podstawową grupę użytkowników. W przypadku organizacji integracyjnych imprez z udziałem naszego otoczenia (mieszkańcy osiedla itp.) grupa użytkowników jeszcze wzrośnie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Inwestycję uzasadniam koniecznością stworzenia nowego placu zabaw w miejsce instalacji, która koliduje z rozbudową Szkoły, przestarzałą i nieprzystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych infrastrukturą istniejącego placu zabaw oraz specyfiką szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, która sprawia, że integracja podopiecznych to misja szkoły, a więc wymaga odpowiedniej infrastruktury.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Plac zabaw (Plac Zabaw PRO – I04,
Zestaw Integracyjny duży, Huśtawka Bocianie Gniazdo 10031T, Huśtawka dla osób niepełnosprawnych 1611, Stół Integracyjny Piłkarzyki, Q10053 Piaskownica integracyjna)
85 790
Trawnik 1600 m2 - nasianie i robocizna 13 614
Wykonanie nawierzchni utwardzanej - materiały i robocizna 23 302
Prace rozbiórkowe, ziemne, w drzewostanie i inne prace niezbędne do przygotowania wykonania inwestycji 31 765
Mała architektura - m.in. ławki, kosze, stojaki 23 274
SUMA: 177 745
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
Stan obecny 2 3.jpg
Stan obecny 3 4.jpg
Stan obecny 4 5.jpg
Zgoda SP68 wraz z krótkim uzasadnieniem Zgoda.pdf
Stan obecny 1 1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Ruta
Adres email ruciakos@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 177 745 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 35 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 260 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Krawczyk, Henryk Król, Wojciech Pazder
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.