Opieka wakacyjna dla dzieci z niepełnosprawnościami


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Opieka wakacyjna dla dzieci z niepełnosprawnościami
Skrócony opis projektu
Zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami (w tym sprzężonymi) podczas wakacji letnich.
Opis projektu
Projekt służy realizacji potrzeby zapewnienia profesjonalnej opieki wakacyjnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nader skromna oferta zajęć, warsztatów i innych form aktywnego spędzania czasu podczas letnich wakacji przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprawia, że często okres letniego wypoczynku spędzają one w domu. Stanowi to też znaczny problem dla rodziców aktywnych zawodowo, gdyż na ponad dwa miesiące muszą we własnym zakresie zapewniać opiekę swoim dzieciom. Organizacja aktywnego wypoczynku podczas wakacji dla tej grupy odbiorców wymaga spełnienia szeregu warunków. Oprócz opieki wychowawców, animatorów, potrzebują one wsparcia rehabilitantów, opiekunów (kwestie przenoszenia z wózka podczas rehabilitacji, przewijania, relaksacji na materacu itp.), oraz stałej opieki pielęgniarskiej ( cewnikowanie, podawanie leków, opieka medyczna podczas ataków epilepsji i in.).
Celem projektu jest przede wszystkim aktywne spędzenie czasu oraz zapewnienie możliwie szerokiego wachlarza atrakcji wakacyjnych dla dzieci, które nie tylko będą wspomagały ich rozwój, ale także podtrzymywały nabyte w ciągu roku szkolnego umiejętności i kompetencje.

Program, na który składa się cykl powiązanych ze sobą spotkań, wycieczek, gier, zabaw ruchowych. Dzięki projektowi, dzieci będą mogły pożytecznie spędzić wakacje w mieście. Cały program jest zbilansowany i dostosowany do potrzeb uczestników.

Co zapewnia projekt:
• ciekawy i wartościowy program w godzinach od 8.00 – 16:00
• autorskie gry i zabawy ruchowe
• niezapomniane wycieczki i spotkania
• warsztaty kulinarne
• dogoterapię
• hipoterapię
• bilety wstępu i komunikacji miejskiej
• pyszne obiady
• doświadczoną opiekę wykwalifikowanej kadry
• rehabilitację.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

lokalizacja wybrana w dalszej etapie realizacji i wyboru realizatora projektu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

jw
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami w obrębie narządu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem dla realizacji projektu jest istniejąca potrzeba zapewnienia opieki wakacyjnej dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych, oraz bardzo mała oferta ze strony innych organizatorów skierowana do tej szczególnej grupy odbiorców.
Wskazana instytucja do realizacji projektu posiada doświadczenie w tym zakresie działania, dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednim zapleczem lokalowym wraz z infrastrukturą. Jest też placówką aktywnie współpracującą ze środowiskiem lokalnym (rady osiedli, domy seniora, szkoły). W roku 2017 organizowała tygodniowy m.in. cykl warsztatów integracyjnych "Zawsze Razem na Wolnym" na Dziedzińcu UM w ramach Lokalnych Inicjatyw Osiedlowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
kalkulacja dla turnusu tygodniowego (pon-pt) dla grupy 20 dzieci:

Transport wraz z opiekunem
2 500
Kadra (8 osób, w tym opiekun i pelęgniarka)
35 zł brutto x 8 godz.x 5 dni x 8 osób = 11200
11 200
zoo/palmiarnia, kino, dogoterapia, hipoterapia, obiady, owoce, woda 2 280
ubezpieczenie NW i OC 400
Materiały plastyczne 500
media (woda, prąd), środki czystości 200
SUMA: 17 080
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zdjęcia z realizacji projektu "Zawsze Razem na Wolnym - tydzień integracji" wt10.JPG
zdjęcia z realizacji projektu "Zawsze Razem na Wolnym - tydzień integracji" wt29.JPG
zdjęcia z realizacji projektu "Zawsze Razem na Wolnym - tydzień integracji" pon2.JPG
zdjęcia z realizacji projektu "Zawsze Razem na Wolnym - tydzień integracji" pon3.JPG
Zgoda dyrektora szkoły na realizację projektu Za_cznik nr 1.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Lidia Koralewska
Adres email lidiaprojekt@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Działka znajduje się poza zasobem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa, dlatego tez zgodnie z Zasadami PBO19 (rozdział 2, pkt 12b) projekt nie mozę zostać skierowany do kolejnego etapu. Notatka GP: wnioskodawca wyraził zgodę na wykreślenie lokalizacji nie znajdującej się w zasobach Miasta, projekt przedekretowano na Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zakłada zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami, realizacja zadania stanowić będzie wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki, istotne jest również wskazanie na kontynuację wsparcia realizowanego w ciągu roku szkolnego (terapia, rehabilitacja). Istnieje potrzeba realizacji działań związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Rogacka, Patrycja Szymbrowicz, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 17 080 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 18 080 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.