Aktywni i Zdrowi


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Aktywni i Zdrowi
Skrócony opis projektu
Program prozdrowotny, zwiększający aktywność fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym, takim jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca.
Opis projektu
Program skierowany jest dla mieszkańców, którzy ukończyli 18 rok życia. Projekt podzielony na 2 etaty: I etap - 4.03-12.07, II etap - 2.09-13.12. W programie: zajęcia fizyczne takie jak: ( aerobik, zumba, dance fitness, callanetics, fitness na trampolinach, trening ogólnorozwojowy z elementami samoobrony i sztuk walki, stretching, nordic walking, fitball, gimnastyka, zajęcia taneczne, trening funkcjonalny itp. ), wykłady i konsultacje dietetyczne z pomiarem i analizą składu ciała, zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców. Zajęcia prowadzone będą przez kwalifikowanych instruktorów, trenerów i fizjoterapeutów. Konsultacje dietetyczne prowadzone będą przez specjalistów dietetyków. Zajęcia organizowane będą w 8 Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu w godz. 10-21.
Zajęcia będą organizowane dla kobiet i mężczyzn. Organizator nie przewiduje wprowadzenie górnej granicy wieku. Forma, intensywność, dobór środków treningowych, dopasowane będą do grupy uczestników.

W każdym Domu Kultury, w danym tygodniu prowadzone będą zajęcia:

I. 3 x zajęcia fizyczne, trwające 60 min. ( 3 x 60min.)
II. 2 x zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców, trwające 60 min. ( 2 x 60min.)
III. 4 godz. miesięcznie - wykład i pomiary z analizą składu ciała. ( 240min.)

Ilość uczestników:
Zajęcia fitness:
8 Domów Kultury x 50 uczestników = 400 os. minimum.
Zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców:
8 Domów Kultury x 15 uczestników = 120 os. minimum.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ratajskie Osiedla: Piastowskie, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Lecha, Czecha, Rusa, Tysiąclecia, Polan, Stare Żegrze, Orła Białego, Rusa, Jagiellońskie, Powstań Narodo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W szystkie Domy Kultury i Placówki Kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu będą osoby mieszkające na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza, którzy ukończyli 18 rok życia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt Aktywni i Zdrowi jest rozbudowanym programem prozdrowotnym służącym mieszkańcom. Zajęcia fizyczne, typu fitness połączone z konsultacjami dietetycznymi oraz zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców są prawdopodobnie jedynym bezpłatnym programem prozdrowotnym w Poznaniu.
Wiedza i umiejętności, jakie pozyskają uczestnicy programu zapewne korzystnie wpłynie na Ich dalsze życie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie instruktora fitness:
1 - zajęcia ( 60min) - 100zł. brutto
89 zajęć x 8 placówek = 712 zajęcia
Koszt: 712 zajęcia x 100zł. = 79200zł.
71 200
Wynagrodzenie fizjoterapeuty:
1 - zajęcia ( 60min.) - 100zł. brutto
56 zajęć x 8 placówek = 448 zajęć
Koszt: 448 zajęć x 100zł. = 44800zł.
44 800
Konsultacje dietetyczne:
1 - godzina = 110zł.
36 godz. x 8 placówek = 288 godz.
31 680
Wynajem sal:
1 - godz. wynajmu = 100zł. brutto
712 + 448 + 288 = 1448 godz.

144 800
Zakup sprzętu sportowego:
Drobny sprzęt jak:
Step - 30 szt. x 100 zł.= 3000z.
Piłki rehabilitacyjne: 80 szt. x 50 zł. = 4000zł.
Ciężarki : 80 szt. x 30 zł. = 2400zł.
9 400
Marketing:
Opracowanie i druk plakatów, materiałów informacyjnych, kart uczestnika, regulaminu itp:
ok. 3600 szt. plakatów
ok. 1500 szt. materiałów inf.
Stworzenie i prowadzenie fanpage,
Nadzór i kontrola nad całością projektu.
Obsługa księgowa projektu - 7000zł.

25 000
SUMA: 326 880
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu rekomendacja AiZ PBO 2019.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Damian Kozłowski
Adres email damian_kozlowski@wp.pl
Telefon 695-151-659
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest propozycją kontynuacji działania zakwalifikowanego do realizacji w konkursie projektów w Budżecie Obywatelskim na rok 2018 – aktualnie projekt ten jest realizowany w rejonie Chartowo, Rataje, Żegrze. Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie, wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia. Dobór zakresu projektowanych zajęć i działań oraz opisany sposób ich realizacji, gwarantuje uzyskanie zakładanych w projekcie rezultatów. Koszty realizacji zadania są adekwatne do planowanego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 326 880 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 326 880 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Rataje
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: 1. Maria Chomicz 2. Katarzyna Cieślewicz - Galas 3. Małgorzata Dolata 4. Iwona Dolata 5. Ewa Dziamska 6. Łukasz Kapustka 7. Dominik Łagowski 8. Piotr Łozyniak 9. Teresa Mnich 10. Szymon Ossowski 11. Lesław Rachwał 12. Piotr Zbyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.