Osiedlowe miejsce spotkań kulturalno-integracyjnych na Fabianowie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Osiedlowe miejsce spotkań kulturalno-integracyjnych na Fabianowie
Skrócony opis projektu
Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Opis projektu
Projekt ma na celu stworzenie miejsca spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Miasta Poznania. W tym rejonie brak jest takiego budynku, gdzie mieszkańcy z obrzeża miasta mogliby rozwijać swoje zainteresowania. Proponuje się budynek 2 -kondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy ok. 260,00 m2. Z adaptacją sal z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów w tym kół zainteresowań ( np. muzycznych, plastycznych, zajęć tanecznych,itp.). Niezbędne będzie też pomieszczenie o powierzchni ok. 60 m2 dla prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-sportowych oraz świetlicy dziennego pobytu dla dzieci i seniorów. Widzi się też potrzebę zaadaptowania pomieszczenia dla stworzenia osiedlowej kawiarenki. Budowa tego budynku jest niezbędna dla prowadzenia działalności integrującej nie tylko mieszkańców jednego osiedla. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: alejki z pozbruku, oświetlenie, ławki, kosze, miejsca do nasadzenia roślinności, miejsca postojowe.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

plac w rejonie ulic Fabianowo, Sycowska, Pobielska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka 1/10, obszar 36/08
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli: Fabianowo - Kotowo, Junikowa, Górczyna, Świerczewa, Kwiatowego oraz pozostali mieszkańcy miasta, jak również mieszkańcy gmin graniczących z Miastem Poznań jak: Plewiska, Lubonia czy Komornik.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tym rejonie brak jest budynku użyteczności publicznej spełniającej te wszystkie założenia projektu, gdzie mogliby integrować się mieszkańcy. Osiedle obecnie rozbudowuje się i w związku z tym potrzebny jest obiekt, który będzie miejscem spotkań integrujących mieszkańców. Miejsce to pozwali na rozwijanie zainteresowań oraz zintegruje dzieci i młodzież a także seniorów. 200-letnia Szkoła Podstawowa nr 52 na osiedlu sama boryka się z brakiem: sal lekcyjnych, świetlicy, auli czy też sali gimnastycznej. Ponadto w budynku Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego Filii nr 15 pomieszczenia zajmują : Biblioteka , Poczta, oraz Rady Osiedla i Koło Emerytów. Wielkość pomieszczeń nie pozwala na prowadzenie dodatkowych zajęć i spotkań integrujących większą ilości mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 50 000
Budynek użyteczności publicznej - Dom Kultury 1 690 000
Zagospodarowanie terenu : alejki, ławki, nasadzenie roślinności, kosze, architektura ogrodowa, stoły do gier ( szachy, warcaby )
miejsce postojowe dla rowerów, samochodów
200 000
Oświetlenie terenu 60 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
mapka terenu Mapka.jpg
wizualizacja budynku Wizualizacja budynku.jpg
wizualizacja Wiz. 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Bogusławska
Adres email ewa.boguslawska0@neostrada.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie:
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania niemniej powołując sie na Zasady PBO19 projekt nie może być dalej procedowany ze względu na prowadzone postępowania – Zasady PBO19 rozdział 3, pkt 2e.
  Zespół Obradował w składzie: ----
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.