Sąsiedzki Skwer Kultury przy Żurawińcu


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Sąsiedzki Skwer Kultury przy Żurawińcu
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie skweru przy Żurawińcu wraz infrastrukturą służącą integracji mieszkańców, realizacji projektów społecznych i kulturalnych.
Opis projektu
Projekt polega na zagospodarowaniu terenu w otulinie Żurawińca - za placem zabaw, który funkcjonuje przy ulicy Jasna Rola, wraz z utworzeniem infrastruktury wielofunkcyjnej, pozwalającej na realizację działań służących integracji mieszkańców. Obecnie w otoczeniu miejsca docelowej realizacji projektu, poza placem zabaw, znajdują się urządzenia siłowni plenerowej oraz kilka ławek. Zagospodarowanie niniejszego terenu - odpowiednie utwardzenie, wyrównanie, organizacja zieleni, postawienie ławek i stołów piknikowych, a przy tym wyposażenie w zabudowę nietrwale związaną z gruntem - w typie projektowanego modułowo nowoczesnego konteneru/pawilonu, stworzy warunki dla realizacji działań społecznych, twórczych i pozwoli na podniesienie walorów użytkowych miejsca.

Projekt wymaga opracowania szczegółowej koncepcji aranżacji miejsca wraz z ścieżką wiodącą od strony ul. Jasna Rola oraz projektem zabudowy na tym terenie, cechującym się wysokimi walorami estetycznymi. Przestrzeń ma być dostępna w sezonie wiosenno - letnim i ma umożliwiać organizację spotkań tematycznych, dyskusyjnych, warsztatów kreatywnych i działań na rzecz rodzin i dzieci, ale również stwarzać warunki realizacji innych propozycji kulturalnych. W swojej ofercie miejsce ma służyć realizacji zadań zbliżonych do funkcjonalności domu kultury, którego na Naramowicach brak. Ponadto zabudowa powinna spełniać warunki funkcjonowania małego punktu gastronomicznego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jasna Rola, otulina Rezerwatu Żurawiniec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr 50/17/1/10
Potencjalni odbiorcy projektu
Zapytaliśmy mieszkańców (w ramach serwisu informacyjnego Na Naramakach oraz w jednej z facebookowych grup) o to, czego brakuje na Naramowicach. Post wygenerował duże zainteresowanie odbiorców, był często komentowany. W wypowiedziach mieszkańców dominowała potrzeba utworzenia miejsca spotkań - z ofertą kulturalną, gastronomiczną i wypoczynkową.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zagospodarowanie skweru za placem zabaw jest ważnym zadaniem na drodze budowania estetyki tego ulubionego przez mieszkańców Naramowic obszaru. Jednocześnie uruchomienie w tym miejscu przestrzeni warsztatowej wraz z kawiarenką będzie odpowiedzą na potrzeby lokalnej społeczności, sprzyjając integracji sąsiedzkiej. Obecnie Naramowice są osiedlem z dużymi deficytami w tym zakresie. Przy Żurawińcu został w ostatnim czasie utworzony park sportowo-rekreacyjny, jako inicjatywa zgłoszona do budżetu obywatelskiego w 2016 roku. To ważne miejsce dla mieszkańców - ulubione miejsce spędzania wolnego czasu, zabaw, rekreacji, rodzinnego wypoczynku, ale wymagające dalszych inwestycji zmierzających do optymalnego wykorzystania jego potencjału - uporządkowania i dostosowania do potrzeb społeczności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zaprojektowanie skweru 3 000
Utworzenie ścieżki ekologicznej od ul. Jasna Rola, utwardzenie i wyrównanie terenu, organizacja zieleni 40 000
Zaprojektowanie, zakup i montaż lekkiej zabudowy modułowej uwzględniającej wielofunkcyjność miejsca (przestrzeń warsztatowa, przestrzeń gastronomiczna) wraz z wyposażeniem. 150 000
ławki i stoły z katalogu mebli miejskich - 5 szt. 15 000
oświetlenie i monitoring 20 000
Organizacja wydarzeń (w trakcie 25 tygodni w okresie wiosenno - letnim, 2 - 3 propozycje tygodniowo) 120 000
SUMA: 348 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Strzyż-Sobańska
Telefon 723004906
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ stoi w sprzeczności z planami Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. e). Na wskazanej działce, na skwerze za placem zabaw, budowany będzie psi wybieg – projekt PBO 2018. Pozostałe tereny na działce 50/17/1/10 porośnięte są drzewami.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 348 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 343 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.