Forty otwarte na ludzi i Wartę


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Forty otwarte na ludzi i Wartę
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie nadwarciańskich terenów fortecznych w celach rekreacyjnych – leśne atrakcje dla całej rodziny.
Opis projektu
Projekt przewiduje zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych terenu byłej strzelnicy piechoty przy ulicy Chemicznej, należącej do Poznańskiego Szlaku Fortecznego. Założeniem projektu jest udostępnienie tego fragmentu szlaku fortecznego poznaniakom poprzez stworzenie na nim kompleksowego centrum rozrywki. Obszar leśny wokół strzelnicy stanie się miejscem rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu, oferującym różne formy aktywności. Prace przeprowadzone zostaną z poszanowaniem historycznego charakteru miejsca, co pozwoli zachować i wykorzystać jego specyfikę. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone będzie oczyszczenie i zabezpieczenie terenu i budynków strzelnicy oraz przystosowanie ich do organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń, między innymi rekonstrukcji, zlotów, wystaw czy plenerowych pokazów filmowych. Przez teren leśny poprowadzony zostanie szlak stanowiący odgałęzienie fortecznego szlaku rowerowego. Dla zapewnienia atrakcyjnych możliwości wypoczynku indywidualnego przewiduje się wybudowanie paleniska grillowego oraz placu zabaw. Projekt zyskał zainteresowanie i poparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Będzie również realizowany we współpracy z Porozumieniem dla Twierdzy Poznań, co pozwoli na zintegrowanie charakteru strzelnicy oraz odbywających się na tym terenie imprez z atmosferą pozostałych elementów poznańskich fortyfikacji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chemiczna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Strzelnica piechoty przy ulicy Chemicznej
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt zaadresowany jest przede wszystkim do mieszkańców osiedla Główna, których chcemy zachęcić do odkrywania tajemnic bliskich ich miejscu zamieszkania. Realizacja projektu pozwoli z jednej strony odtworzyć niepowtarzalny charakter strzelnicy i ochronić ją przed niszczeniem, z drugiej strony udostępnić ją poznaniakom jako kompleksowe miejsce wypoczynku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcom dzielnicy Główna potrzebna jest międzypokoleniowa integracja. Można ją zapewnić poprzez kontakt z historią. Nie tylko tą pisaną i oglądaną, ale przede wszystkim tą, którą można poczuć, doświadczyć i przeżyć. Zróżnicowana społeczność osiedla potrzebuje okazji do budowania więzi społecznych i poczucia przynależności do swojego miejsca zamieszkania. Dzięki zagospodarowaniu terenów strzelnicy leżących w bezpośredniej bliskości obiektów historycznych i rzeki mieszkańcy osiedla zyskają przestrzeń do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz możliwość wspólnego spędzania czasu – a wszystko to zgodnie z ogólnoświatowym trendem dbałości o architektoniczne dziedzictwo tkanki miejskiej. Wykorzystanie specyfiki miejsca pozwoli na zaoferowanie poznaniakom nietypowych form aktywności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Uporządkowanie i wywóz śmieci, ogrodzenie terenu strzelnicy oraz zabezpieczenie budynków schronów. 230 000
Plac zabaw dla dzieci. 60 000
Grillowisko z zadaszeniem. 50 000
Wytyczenie ścieżek rowerowych i spacerowych. Zakup i montaż ławek (10 sztuk x 1000 zł) oraz koszów na śmieci (10 sztuk x 2000 zł). 60 000
Przyłącze elektryczne. 60 000
SUMA: 460 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Odwołanie Odwo_anie.pdf
Mapa obiektu strzelnica-mapka.png
Rekomendacja MOPR Rekomendacja - Twierdza.pdf
Rekomendacja Porozumienia dla Twierdzy Poznań Rekomendacja_Strzelnica_na_G_wnej.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Bobrowski
Adres email michal.bobrowski@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni (ZLP)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołanie wpłynęło do UMP 14.09.2018 r. Zostało zamieszczone jako załącznik do projektu pn.: "Odwołanie"
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ jego realizacja naruszałaby obowiązujące przepisy prawa, tj. Ustawę o ochronie przyrody Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. g). Lokalizacja przedmiotowego projektu znajduje się w lasach objętych formą ochrony przyrody czyli użytku ekologicznego Wilczy Młyn. Ochronie podlegają siedliska nietoperzy i gatunków objętych ochroną prawną, siedliska przyrodnicze fragmentów roślinności łęgowej i łąkowej (w tym kompleksu pozostałości łęgów nadrzecznych, wiklin, starorzeczy, szuwarów i łąk pokrywającego terasę zalewową doliny rzeki), fragmentów muraw napiaskowych oraz starego drzewostanu. Zakład Lasów Poznańskich w ramach bieżącej działalności zajmuje się utrzymaniem elementów małej architektury przedmiotowego lasu. Ponadto wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu rejonowego jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 680 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.