Specjalistyczne pracownie dla osób niepełnosprawnych


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Specjalistyczne pracownie dla osób niepełnosprawnych
Skrócony opis projektu
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie przysposabiające uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do pracy.
Opis projektu
Głównym założeniem projektu SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH będzie przekształcenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu w nowoczesne pracownie do kształcenia modułowego młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zmodernizowane pracownie staną się ważnym elementem stymulującym aktywizację zawodową absolwentów, ich samodzielność i zaradność życiową oraz przygotowywanie do pełnienia określonych ról społecznych. W konsekwencji tych działań absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy, przede wszystkim w prostych, ale bardzo potrzebnych zawodach pomocniczych.

Aby móc powyższe cele osiągnąć niezbędne jest zmodernizowanie istniejącej bazy dydaktycznej znajdującej się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu. Dotychczas wykorzystywane pomieszczenia nie spełniają odpowiedniej funkcji i wymagają remontu i doposażenia w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny.

W 2019 roku, ramach realizacji powyższego projektu będą podjęte następujące działania.
- modernizacja sali lekcyjnej (02) na potrzeby pracowni biurowej,
- modernizacja szatni szkolnej (03),
- modernizacja sali lekcyjnej (04) na potrzeby pracowni ogrodniczo-bukieciarskiej,
- modernizacja sali lekcyjnej (05) na potrzeby pracowni pamiątkarsko-dekoracyjnej,
- modernizacja sali lekcyjnej (011) na potrzeby pracowni poligraficzno-introligatorskiej,
- modernizacja sali lekcyjnej (018) na potrzeby pracowni gastronomicznej,
- modernizacja sali lekcyjnej (021) na potrzeby pracowni technicznej,
- modernizacja ciągów komunikacyjnych (korytarzy).
- modernizacja węzła sanitarnego,
- modernizacja pokoju nauczycielskiego (017),
- projekt, zakup i montaż windy/ platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, ul. Żniwna 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
kształcący się w klasach specjalnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu jest placówką o dużym doświadczeniu w zakresie kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. To szkoła cały czas rozwijająca się. Dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który jest na bieżąco modyfikowany. Nauka w szkole trwa 3 lata i opiera się na programach, formach i metodach nauczania i wychowania dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów.

Od poprzedniego roku wprowadzono nowatorskie kształcenie modułowe, które może być bardziej efektywne od form tradycyjnych pod warunkiem utworzenia specjalistycznych pracowni umożliwiających realizację programu modułowego. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie tylko do niektórych zajęć. Niezbędne jest zatem zorganizowanie pracowni do realizacji zajęć w ramach następujących modułów: biurowy, ogrodniczo-bukieciarski, pamiątkarsko-dekoracyjny, poligraficzno-introligatorski, gastronomiczny, techniczny. Pracownie te przyczynią się do bardziej efektywnej pracy dydaktycznej w szkole.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace budowlane w zakresie sal lekcyjnych i korytarzy (robocizna i materiały). 355 575
Modernizacja węzła sanitarnego 65 000
Projekt, zakup i montaż windy/ platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 40 000
SUMA: 460 575
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Kosztorys inwestycji Specjalistyczne pracownie dla os_b niepe_nosprawnych.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Maciejak
Adres email administrator@zsz2.poznan.pl
Telefon 61 820-09-92
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 460 575 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 530 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Maria Jurczyszyn, Krzysztof Orlik, Halina Owsianna, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski, Zygmunt Woźny
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.