Pracownia techniczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Pracownia techniczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Skrócony opis projektu
Przebudowa pomieszczeń starej ślusarni na nowoczesną pracownię techniczną do nauki zawodu osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest przebudowa istniejącej starej ślusarni znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu w nowoczesną wielofunkcyjną pracownię techniczną, umożliwiającą kształcenie praktyczne i teoretyczne młodych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w zawodach pomocniczych: ślusarz, mechanik oraz stolarz. W zawodach tych od 2 lat mogą się kształcić osoby niepełnosprawne intelektualnie. Brak jednak na terenie Poznania właściwej bazy szkoleniowej, które zapewniałaby efektywne kształcenie.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu znajdują się pomieszczenia, które można po przebudowie wykorzystać na cele szkoleniowe.

W 2019 roku planuje się:
- opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej budowy/przebudowy pomieszczeń starej ślusarni na potrzeby nowoczesnej pracowni technicznej;
- wyburzenie budynku ślusarni oraz wiaty magazynowej - zamiast nich wybudowanie nowego budynku parterowego o wysokości wewnątrz ok 3,5 metra;
- w ramach przebudowy części istniejącej przedłużenie głównego korytarza i wykonanie w jego osi nowego wyjścia na boiska;
- w miejscu dawnej pracowni frezarek i tokarek wykonanie dwóch sal do zajęć teoretycznych. Sale te są dostępne z głównego korytarza mogą zatem służyć nie tylko ślusarzom, ale też osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich ze względu na wykonanie pochylni przy nowym wejściu do budynku;
- wykonanie zaplecza dla nauczycieli (dodano szatnię i węzeł sanitarny);
- wykonanie, w miejscu dawnego przejścia pomiędzy salą gimnastyczną a ślusarnią magazynu - w ramach nowego budynku.
- wyposażenie pracowni technicznej w nowoczesny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia).

Realizacja tych celów będzie możliwa po uzyskaniu środków w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 r. W latach następnych będziemy stopniowo modernizować/ wymienić park maszynowy pracowni technicznej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, ul. Żniwna 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzi ludzie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz przejawiający specyficzne trudności w nauce chcący zdobyć nowe kwalifikacje lub zawód pomocniczy: ślusarz, mechanik lub stolarz.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W 2017 r. wprowadzono długo oczekiwane rozwiązania prawne dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Osoby takie mogą kształcić się w tzw. zawodach pomocniczych: ślusarz, stolarz, mechanik.

Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu znajduje się stara ślusarnia. Uczą się w niej nadal zawodu osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobywają zawód, który zapewnia im samodzielność na rynku pracy i niezależność finansową. Ludzie Ci chcą być potrzebni społeczności lokalnej. Warunkiem ich dalszego efektywnego kształcenia jest nowoczesna baza dydaktyczna (wyposażenie pracowni w maszyny, urządzenia i narzędzia). Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dla kształcenia w zawodach spożywczych, natomiast przestarzałą bazę dla zwodów technicznych (mechanik, ślusarz). Dla zawodu stolarz szkoła nie posiada bazy w ogóle.

W związku z powyższym, aby skutecznie kształcić młodych ludzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, należy zmodernizować istniejącą bazę dydaktyczną na potrzeby wielofunkcyjnej pracowni technicznej, która będzie wykorzystana do kształcenia praktycznego w zawodach pomocniczych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka budynku ślusarni,
- rozbiórka wiaty magazynowej.
55 000
Roboty remontowe:
- remont sal zajęć teoretycznych,
- remont korytarza,
- remont pomieszczeń sanitarnych.
202 000
Roboty budowlane:
- budowa budynku ślusarni i stolarni,
- budowa pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych.
1 135 000
Wyposażenie pracowni:
- wyposażenie sal zajęć teoretycznych,
- wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego,
- wyposażenie pracowni ślusarsko-mechanicznej (wiertarka słupowa, 3 wiertarki stołowe, nożyce dźwigowe do blachy, prasa do łożysk, zgrzewarka, lutownice gazowe, szlifierka-ostrzałka, 2 płyty do trasowania, płyta do prostowania, stoły z imadłami o regulowanej wysokości, 2 stanowiska do spawania).
- wyposażenie pracowni stolarskiej (piła do drewna, strugarka-wyrównywarka, wiertarka stołowa, stoły stolarskie, wyciąg pyłu do stanowisk).
535 000
SUMA: 1 927 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Pracownia techniczna po przebudowie - widok z góry slusarnia 1 got.jpg
Pracoenia techniczna po przebudowie - widok zewnętrzny slusarnia 2 got.jpg
Pracownia techniczna po przebudowie - widok wnętrza slusarnia wnetrze 1.jpg
Pracownia techniczna po przebudowie - widok wnętrza slusarnia wnetrze 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Maciejak
Adres email administrator@zsz2.poznan.pl
Telefon 61 820-09-92
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty,Radosław Paszkieiwcz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 927 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 960 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Maria Jurczyszyn, Krzysztof Orlik, Halina Owsianna, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski, Zygmunt Woźny
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.