Tramwaj bez przeszkód Most Królowej Jadwigi


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Tramwaj bez przeszkód Most Królowej Jadwigi
Skrócony opis projektu
Dotyczy oznakowania strefy bezkolizyjnej między samochodami na lewym pasie i tramwajami (Most Królowej Jadwigi)
Opis projektu
Propozycja dotyczy wprowadzenia wyraźnego (niestandardowego) oznakowania liniowego w miejscu, które stanowi bezpieczną granicę bezkolizyjnej jazdy w tym samym kierunku: tramwaju przejeżdżającego Most Królowej Jadwigi oraz samochodu poruszającego się legalnie po lewym pasie (spośród dwóch istniejących).
Proponowane oznakowanie liniowe nie stanowiłoby ZNAKU DROGOWEGO w rozumieniu PORD i nie miałoby mocy prawnie wiążącej. Chodzi jedynie o wyraźne zasygnalizowanie obu rodzajom uczestników ruchu na częściowo wspólnej przestrzeni:
1. samochodom na lewym pasie – iż obrysem pojazdu przekraczają bezpieczną granicę, na lewo od której tramwaj spowodowałby otarcie o samochód;
2. tramwajom: iż żaden samochód na lewym pasie nie przekracza bezpiecznego obrysu i motorniczy nie musi hamować czy ograniczać prędkości.

Propozycja dotyczy oznakowania dla obu kierunków ruchu na odcinku samego mostu i takiej strefy przed nim, w której ma miejsce konflikt.

STAN OBECNY:
Istnieją dwa pasy ruchu aut, z których lewy pokrywa się częściowo z torowiskiem. Na lewym zakazana jest jazda aut szerszych od 2 m, jednak przekraczanie tej szerokości nie jest tam problematyczne. Tramwaj korzysta z prawnego pierwszeństwa. Autor zakłada/zauważa, że znacząca większość kierowców jadących lewym pasem nie zdaje sobie sprawy, że znajduje się za blisko obszaru ruchu tramwaju. Pas nie może być zwężony do 2 m, zabraniają tego przepisy, torowisko nie może być wydzielone. Motorniczy w godzinach dużego ruchu na tym odcinku wielokrotnie hamują tramwaj (do zera) lub silnie zwalniają - część kierowców musi się przemieścić w prawo, przed niektórymi motorniczy hamuje z niepewności, czy nie zahaczy auta.

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA:
Likwidacja lewego pasa ruchu aut - lub rozwiązanie proponowane:
wyraźne optyczne oznakowanie informacyjne bezpiecznego zbliżenia.

Autor zakłada linię punktowaną (kropkowaną) koloru czerwonego z wtrąconymi "ikonami" sylwetki tramwaju lub słowem "TRAMWAJ!" oraz uzupełniająco duże tablice informacyjne o niebezpiecznym zbliżeniu i linii ostrzegawczej (analogiczna istnieją na Rondzie Śródka ws. konieczności zatrzymania przy skręcie w lewo - nie są jednak dość czytelne)
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Most Królowej Jadwigi, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Most Królowej Jadwigi i strefa ±100 m przed nim
Potencjalni odbiorcy projektu
Ogół mieszkańców Miasta posługujących się komunikacją tramwajową z wykorzystaniem linii biegnących przez Most Królowej Jadwigi; MPK Poznań; ZTM jako organizator KZ dbający o punktualność
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponowane rozwiązanie jest proste, spodziewany stosunek kosztu wdrożenia (i corocznego utrzymania) do efektu dość wysoki. Przy założeniu, że tylko mniejszościowy procent kierowców jeżdżących agresywnie i lekceważących przepisy ruchu drogowego na rzecz "własnego interesu" nie będzie w stanie poddać się tej informacji, pozostała większościowa część kierowców zostanie "doinformowana" o potencjalnej kolizji torów jazdy ich aut i tramwaju, po czym lokując się odpowiednio na lewym pasie, bez naruszenia linii ostrzegawczej, umożliwi tramwajowi swobodna jazdę. Komunikacja tramwajowa zyska: płynność jazdy i oszczędności ekonomiczne (wiąże się z zaprzestaniem wielokrotnych rozruchów i hamowań na tym kilkusetmetrowym odcinku, a co za tym idzie, zużycia energii na ciężkie rozruchy {połowa odcinka jest w obie strony pod górę} oraz mechanizmów hamowania).
Pomysł rozszerza katalog wybitnie użytecznych informacji "pozaustawowych" stosowanych na drogach Poznania, do których zaliczyć należy także: napisy SZKOŁA, żółte strzałki na białych drogowskazach, tablice z nazwami ulic i info turystyczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt oznakowania i konsultacje formalne 1 500
Utworzenie oznakowania w terenie 15 000
Wytworzenie i zawieszenie tablic ostrzegawczych przed odcinkiem nakładania się torów jazdy (bez bramkowych konstrukcji wsporczych), możliwie duży rozmiar, dobór barw odpowiedni do oświetlenia z kierunku wschodniego i zachodniego 5 000
SUMA: 21 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 450
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Jarzina
Adres email jjarzina@icpnet.pl
Telefon 602642753
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Składam odwołanie na podstawie następujących wad uzasadnienia odrzucenia projektu:  uzasadnienie wspomina o „zmianie organizacji ruchu” i jej konsekwencjach, tymczasem mój projekt nie zawierał jakiejkolwiek sugestii o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu. W przewidywaniu powierzchownego czytania jego treści przez członków komisji weryfikującej zawarłem w opisie szereg elementów, które świadczą, iż wnioskowane oznakowanie jest WYŁĄCZNIE informacją o miejscu, którego nieprzekraczalnie zapobiegać będzie blokowaniu jazdy tramwaju. Wiem na czym polega „wydzielenie torowiska” i mój projekt, podkreślam stanowczo, NIE DOTYCZY takiego działania. Żeby napisać najprościej: opisana przeze mnie linia wraz z tablicami jest czymś w rodzaju apelu do kierowców o odsuwanie się od skrajni wozu tramwajowego i niczym więcej. Jest oznakowaniem INFORMACYJNYM niezwiązanym z żadnym przepisem prawa. Współczesne miasta wymagają i stosują szereg takich znaków i napisów informacyjnych, czyni to także Miasto Poznań i przykłady analogicznych pozaprawnych oznaczeń podałem w treści wniosku. Opracowując propozycję kierowałem się przekonaniem, że większość kierowców bezmyślnie wysuwa się niepotrzebnie w obręb skrajni, czego istniejące znaki nie zakazują i zakazać nie mogą (byłoby to właśnie wydzielenie torowiska). Znaczna część kierowców niepotrzebnie wjeżdżająca w obręb toru ruchu tramwaju zobaczywszy taką linię powstrzymałaby się i zajęła pozycję bliżej prawego pasa. I tylko o to chodzi.  uwaga o nawierzchni bitumicznej nie może dotyczyć mojego projektu, niczego takiego on nie zawierał. W moim pojęciu linię sygnalną należy po prostu namalować. Sugerowałem kolor czerwony, bo nie jest on używany w innym celu (w każdym razie w postaci linii), ale projekt nie opisywał technologii położenia linii.  uwaga o pomalowaniu CAŁEJ powierzchni torowiska również nie może dotyczyć mojego projektu. Ponownie podkreślam, że dotyczy on namalowania linii o specyficznych cechach „wpadających w oko”, na przykład w postaci punktów okrągłych lub eliptycznych. Nie widzę żadnego sensu malowania całej powierzchni torowiska. Ciekawe jest przy tym, że kwestionowane malowanie dużej powierzchni jest podstawową metodą oznaczania dróg rowerowych, przez które auta przejeżdżają i nie podnosi się ich śliskości. To jednak nie należy do tematu odwołania.  zastosowanie mojego prostego rozwiązania informacyjnego o naruszaniu skrajni taboru tramwajowego prowadzi w oczywisty sposób do upłynnienia ruchu tramwajów. Wykonałem kilka obserwacji tych utrudnień, uzyskałem opinię i akceptację kilku motorniczych. Wobec tego zakończenie uzasadnienia opinią, iż wykonanie tego BARDZO PROSTEGO elementu jest sprzeczne z jakąkolwiek strategią Miasta uznaję za kuriozum. Zatem proszę o ponowne rozpatrzenie wniosku, wczytanie się ze zrozumieniem w jego treść i zastosowanie w możliwie szybkim terminie.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt z technicznego punktu widzenia nie może zostać zrealizowany w zakresie wskazanym przez Wnioskodawcę. Nie ma możliwości wykonania oznakowania wskazującego skrajnię tramwaju: - zmiana organizacji ruchu polegająca na wydzieleniu torowiska wymusiłaby zwężenie jezdni na moście do jednego pasa ruchu w obu kierunkach, - zastosowanie nawierzchni bitumicznej w innym kolorze spowodowałoby powstanie tzw. szwu pomiędzy nawierzchnią na torowisku i nawierzchnią poza skrajnią tramwaju. Tego typu szew bardzo szybko byłby miejscem powstawania ubytków w nawierzchni, - pomalowanie nawierzchni na obszarze torowiska spowodowałoby zróżnicowanie śliskości jezdni, co na obiekcie mostowym spowodowałoby wzrost ryzyka poślizgu, poza tym ta technologia wymagałaby bardzo częstego odnawiania. Ponadto przedmiotowy temat omawiany był wielokrotnie przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. c).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 21 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 450 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 16 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 6 500 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.