Od Przedszkola do Seniora na Winogradach


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Od Przedszkola do Seniora na Winogradach
Skrócony opis projektu
Od Przedszkola do Seniora na Winogradach – stawiamy na kulturę, sport i rekreację!
Opis projektu
PROJEKT ZAKŁADA PRZEPROWADZENIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC:
1. Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolu nr 37 i Przedszkolu nr 185 na Wichrowym Wzgórzu zakłada montaż nowoczesnych, kolorowych, atrakcyjnych i bezpiecznych dla dzieci urządzeń zabawowo-sportowych. Wybrane urządzenia uwzględniają różną sprawność fizyczną dzieci oraz różne umiejętności interpersonalne, są łatwo dostępne i dostosowane dla każdej grupy wiekowej. Po godzinach pracy przedszkoli place zabaw będą ogólnodostępne.
2. Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu na salę do zajęć z wychowania fizycznego wraz z zapleczem. Nowa sala będzie przeznaczona do realizacji zajęć z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, a także do organizacji zabaw dla najmłodszych, rozgrywek sportowych, apeli, przedstawień teatralnych, imprez, uroczystości szkolnych, turniejów tańca. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych z sali będą mogli korzystać dorośli i seniorzy pragnący aktywnie spędzać czas, uprawiać sport, brać udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym.
3. Modernizacja boiska piłkarskiego TPS WINOGRADY im. Tadeusza Mariana Rogowskiego przy Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 na Wichrowym Wzgórzu poprzez montaż rzędów nowoczesnych siedzisk na trybunie zachodniej. Zmienione zostaną boksy dla zawodników rezerwowych występujących drużyn oraz pojawi się przestrzeń przeznaczona na rozgrzewkę dla zmieniających się zawodników. Boisko zostanie poszerzone o 4 metry w kierunku wschodnim i uzyska pełen wymiar niezbędny do lepszego prowadzenia meczów.
4. Modernizacja i oświetlenie stacjonarnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 na Wichrowym Wzgórzu poprzez montaż nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń do ćwiczeń w plenerze. Oświetlenie obiektu zwiększy bezpieczeństwo i pozwoli na maksymalne jego wykorzystanie. Obiekt będzie otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Winograd i Miasta.
5. Modernizacja i dostosowanie sali w budynku Zespołu Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa na aulę szkolną. Brak takiego pomieszczenia jest odczuwany od lat w realizacji zadań szkoły wobec uczniów i środowiska szkoły. Adaptacja takiego pomieszczenia pozwoli również na realizację wielu przedsięwzięć dla mieszkańców osiedla i rodzin uczniów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przedszkole nr 37 i Przedszkole nr 185 na Wichrowym Wzgórzu, Szkoła Podstawowa nr 11 na Wichrowym Wzg., Zespół Szkół Gimn.-Licealnych nr 37 na Wichrowym Wzg., Zespół Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Placówki oświatowe z obszaru Osiedla Nowe Winogrady Północ.
Potencjalni odbiorcy projektu
- przedszkolaki i uczniowie – dzieci i młodzież z Winograd i Miasta,
- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich oraz społeczność miejska,
- seniorzy z Klubów Seniora działających na terenie Winograd,
- uczestnicy zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest poprawa warunków nauki i pracy przedszkolaków i uczniów oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej – osiedlowej i miejskiej poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych.
Pozyskane w Poznańskiem Budżecie Obywatelskim środki finansowe pozwolą, poprzez modernizację wskazanych obiektów, poszerzyć ofertę kulturalną oraz sportowo-rekreacyjną dla szerokiej grupy odbiorów od przedszkolaków, poprzez dzieci i młodzież po dorosłych i seniorów, umożliwiając korzystanie z najróżniejszych aktywnych form kultury, sportu i rekreacji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 37 na Wichrowym Wzgórzu. 99 926
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 185 na Wichrowym Wzgórzu. 99 998
Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu na salę do zajęć z wychowania fizycznego wraz z zapleczem. 80 330
Modernizacja boiska piłkarskiego TPS WINOGRADY im. Tadeusza Mariana Rogowskiego przy Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 na Wichrowym Wzgórzu. 170 007
Modernizacja i oświetlenie stacjonarnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 na Wichrowym Wzgórzu. 69 928
Modernizacja i dostosowanie sali w budynku Zespołu Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa na aulę szkolną. 79 648
SUMA: 599 837
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 37 na Wichrowym Wzgórzu. plac_zabaw_przedszkole_nr_37_kosztorys.pdf
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 185 na Wichrowym Wzgórzu. plac_zabaw_przedszkole_nr_185_kosztorys.pdf
Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu. sala_sp_nr_11_kosztorys.pdf
Modernizacja boiska i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Gimn.-Lic. nr 37 na Wichrowym Wzgórzu. boisko_silownia_oswietlenie_zsgl_nr_37_kosztorys.pdf
Modernizacja i dostosowanie sali w budynku Zespołu Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa na aulę szkolną. aula_zs_nr_7_kosztorys.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Zaremba
Adres email robbotz@poczta.onet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty,. Radosław Paszkieiwcz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 599 837 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 565 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.