Estrada Osiedlowa


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Estrada Osiedlowa
Skrócony opis projektu
Letnie spotkania z kulturą na terenie północno-zachodnich osiedli Miasta Poznania
Opis projektu
Estrada Osiedlowa - jest to projekt zakładający organizację różnorodnych działań kulturalnych dla mieszkańców osiedli: Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany i Strzeszyn. Założeniem projektu jest stworzenie spójnej platformy artystycznej, w ramach której odbywałyby się działania filmowe, muzyczne, fotograficzne i animacyjne w przestrzeni miejskiej na wyżej wymienionych terenach, takie jak: koncerty o wysokich walorach artystycznych z przystępnym repertuarem klasycznym i jazzowym (np. orkiestry kameralne i jazzowe, te ostatnie z udziałem wokalistów), pokazy dobrego kina (kino plenerowe), a także plenery fotograficzne, warsztaty animacyjne - plastyczne, muzyczne, aktorskie itp., dla dzieci i młodzieży. Imprezy odbywałyby się cyklicznie, w wybranych miejscach, optymalnych do organizacji tego typu przedsięwzięć. Na terenie os Kiekrz typowanym miejscem byłaby plaża przy ul. Ks. Nawrota lub Park Edukacji Ekologicznej przy ul. Ks. Nawrota oraz teren placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul. Chojnickiej; na terenie os. Krzyżowniki-Smochowice - plaża "Smocza" lub kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Braniewskiej; na terenie os. Strzeszyn - plaża "Malibu" lub kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej przy ul. Hezjoda. Wszystkie imprezy byłyby spójne pod kątem artystycznym oraz niepowtarzalne, tzn. około pięciu koncertów, plenery fotograficzne o spójnym charakterze, jednakże o innej tematyce, itd.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plaża "Parkowa" lub park przy ulicy ks. E. Nawrota, plaża "Smocza" w Krzyżownikach, plaża "Malibu" w Strzeszynku, plac między ulicami Horacego i Owidiusza, albo inne lokalizacje na osiedlach Kiekrz, K

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny miejskie przyległe do zbiorników wodnych oraz szkół podstawowych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli: Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany i Strzeszyn oraz turyści i kuracjusze sanatoriów przebywający nad jeziorami - Kierskim i Strzeszynek oraz żeglarze - uczestnicy regat odbywających się w czasie proponowanych imprez kulturalnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na brak działań kulturalnych na terenach północno-zachodniej części Poznania i wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom mieszkańców na tzw. "kulturę wysoką". Obejmuje zarówno działania związane z projekcjami kina plenerowego, jak i warsztaty animacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez profesjonalistów. Przewiduje się co najmniej 6 projekcji kinowych "Dobrego Kina" oraz warsztaty wakacyjne na osiedlach: Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice oraz Strzeszyn, obejmujące tematyką zajęcia z zakresu muzyki, plastyki i literatury.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koncerty: honoraria artystów (scena, nagłośnienie, backline, oświetlenie, ławki, koszty porządkowe, obsługa, transport, logistyka, 450 000
projekcje filmowe: wynajem projektorów dużej jasności, ekranów, odtwarzaczy blu-ray lub DCP, nagłośnienie, oświetlenie, miejsca siedzące, koszty porządkowe, obsługa, transport, logistyka 45 000
licencje - filmy; ZAIKS - koncerty 16 000
warsztaty 30 000
promocja 10 000
SUMA: 551 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Fiszer
Adres email biuro2000@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Kostaszuk Justyna Makowska Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 551 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 551 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Sławomir Fiszer, Andrzej Fiszer, Andrzej Dworzyński, Jan Szelągiewicz, Teresa Jackowiak, Jolanta Effenberg, Urszula Filimon- Kucharska, Ireneusz Dolata, Katarzyna Proniewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR LXXIII/335/VII/2018 RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE z dnia 3 września 2018 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arleta Matuszewska , Marcin Klemenski , Małgorzata Bogusławska, Wojciech Bratkowski, Małgorzata Ćwiertnia ,Dominika Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk ,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.