Hala sportowa wielofunkcyjna oraz monitoring obiektów


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Hala sportowa wielofunkcyjna oraz monitoring obiektów
Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje budowę hali sportowej wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej wraz z monitoringiem obiektów szkolnych
Opis projektu
Projekt obejmuje budowę hali sportowej, wielofunkcyjnej i tym samym stworzenie profesjonalnej i bezpiecznej infrastruktury dla uprawiania sportów zespołowych i indywidualnych. Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej, z możliwością otwierania ścian w okresie letnim i ogrzewanej zimą, stworzy nowe możliwości profesjonalistom oraz amatorom do uprawianiu sportu.
Hala będzie stanowić miejsce do uprawiania sportów przez uczniów oraz okolicznych mieszkańców przez 12 miesięcy w roku, niezależnie od pogody. Takiej hali w rejonie - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec, brakuje. Projekt zakłada zakrycie istniejącego boiska przyszkolnego i wydłużenie jego eksploatacji o miesiące jesienno – zimowe. Jednocześnie projekt przewiduje zamontowanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej LED.
W ramach projektu przewidziano również montaż monitoringu całego obiektu szkolnego oraz przyległego terenu, celem zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury.
Montaż monitoringu w obiektach, w których przebywają większe grupy osób, jest już europejskim standardem. W ocenie okolicznych mieszkańców, taki monitoring w tym miejscu jest niezwykle konieczny.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jesionowa 14, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Grunty miejskie, które służą aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców miasta Poznania, w szczególności Świerczewa, Wildy i Zielonego Dębca. Lokalizacja stwarza możliwość łatwego dojazdu komunikacją miejską. W pobliżu znajduję się również parking, co pozwala też na łatwy dojazd rowerem lub samochodem.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe, osoby w wieku emerytalnym, osoby niepełnosprawne, kluby sportowe, amatorskie zespoły sportowe.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Umożliwienie całorocznej aktywności fizycznej potencjalnym odbiorcom projektu, a zatem dzieciom i młodzieży, studentom, osobom dorosłym, osobom w wieku emerytalnych, osobom niepełnosprawnym, klubom sportowym i amatorskim drużynom sportowym. Dzięki budowie hali, zostanie udostępniony obiekt i stworzone warunki do realizacji zajęć rekreacyjnych i sportowych, bez względu na warunki atmosferyczne.
Od wielu lat zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i dyrekcja oraz uczniowie szkoły sygnalizują potrzebę budowy obiektu sportowego, który umożliwiałby całoroczne i bezpieczne uprawianie sportu i rekreacji, a którego brak w okolicy.
Monitoring obiektu szkolnego oraz terenów wokół niego spowoduje wzrost bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających, co wpłynie na zwiększenie liczby tych osób.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Hala sportowa wielofunkcyjna o konstrukcji lekkiej o wymiarach 24m x 48 m, 10 łuków z profilu dwuteowego IPE (półbeczka pionowe szczyty) 429 270
Budowa i montaż instalacji teleinformatycznej i elektrycznej (monitoring obiektów) 145 972
Opracowanie dokumentacji projektowej. 20 000
SUMA: 595 242
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Mapka mapka Sytuacyjna.pdf
Rekomendacje 1 Rekomendacje Dyrekcja.pdf
Rekomendacje 2 Rekomendacje Rada Rodzic_w.pdf
Oferta Monitoring CCTV Oferta.pdf
Oferta Hala HL Oferta 2018.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Artur Szymczak
Adres email artur160@gmail.com
Telefon 883456762
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 242 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartoszewicz-Sarna, Przemysław Marciniak, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.