Rowerem na Starołękę - pakiet ułatwień


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Rowerem na Starołękę - pakiet ułatwień
Skrócony opis projektu
Bezpieczny, wygodny dojazd na Starołękę. Alejka rowerowa od Starołęckiej do Książęcej. Kontraruch, stojaki
Opis projektu
I. Alejka łącząca istniejący ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Starołęckiej z ul. Książęcą

Wytyczenie wygodnej, asfaltowej alejki w miejscu przedeptów na wysokości wjazdu do Fortu I. Alejka miałaby się rozpoczynać w miejscu, gdzie obecnie kończy się ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Starołęckiej (obecnie rowerzyści w kierunku centrum powinni jechać tutaj dalej jezdnią).
Pierwszy odcinek prowadziłby do ul. Makoszowskiej, a drugi do ul. Książęcej na wysokości ul. Nad Starynką. Alejka może stanowić część alternatywnego, spokojniejszego dojazdu w kierunku pętli Starołęka i centrum dla wszystkich jadących od południa.
Asfaltowa nawierzchnia pozwoli korzystać komfortowo z alejki niezależnie od pogody.
W celu poprawy bezpieczeństwa alejka powinna zostać oświetlona, przynajmniej częściowo. Jeśli nie byłoby to możliwe, na jej krawędziach powinny się znaleźć odblaski.II. Kontraruch rowerowy


Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na spokojnych, jednokierunkowych, lokalnych uliczkach (bez wytyczania osobnych pasów). Dzięki temu rowerzyści spokojnie i legalnie przejadą nimi pod prąd, dojeżdżając szybciej do domów, skracając sobie trasę i unikając ulic z intensywnym ruchem samochodowym. Rozwiązanie znane z innych krajów i miast sprawdza się w ostatnich latach również w Poznaniu.

Dotyczy ulic:

+ Chęcińska

+ Wiślicka

+ Koprzywnicka

+ Pińczowska

+ Szydłowiecka

+ Orląt


III. Dodatkowe stojaki rowerowe

Stosownie do oszczędności na pozostałych elementach pakietu, przy czym przynajmniej należy zamontować dodatkowe stojaki przy szkołach podstawowych: nr 59 (Baranowska 1) i 63 (Starołęcka 142)

Inne lokalizacje:

+ Rondo Minikowo

+ Starołęcka/Książęca

+ pętla Krzesiny

+ pętla Garaszewo

+ Starołęka Wielka
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Starołęka-Minikowo-Marlewo, najważniejsza inwestycja między Starołęcką a Książęcą

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt poprawi komfort poruszania się mieszkańcom kilku osiedli
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy południowo-wschodniego Poznania. Inwestycja poprawia bezpieczeństwo ruchu, korzystna jest zarówno dla osób poruszających się na rowerach, jak i pieszych oraz jadących samochodami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Inwestycja uzupełnia lukę w istniejącej infrastrukturze rowerowej, pozwoli stworzyć dłuższy, bezpieczny ciąg
2. Poprawia dojazdy do centrum, przyda się podczas rekreacyjnych wypadów, ułatwi też uczniom dojazd do szkoły
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Alejka rowerowa od Starołęckiej do Książęcej 410 000
Lokalny kontraruch rowerowy 120 000
Stojaki rowerowe 10 000
SUMA: 540 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tadeusz Mirski
Adres email tadeuszmirski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 540 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 540 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo rekomenduje realizację projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.