Zdrowe Plecy - Szczęśliwe Ciało


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Zdrowe Plecy - Szczęśliwe Ciało
Skrócony opis projektu
Profesjonalne zajęcia prozdrowotne na basenie, sali oraz w terenie dla osób w każdym wieku.
Opis projektu
Proponujemy profesjonalne, prozdrowotne zajęcia prowadzone na sali, na basenie oraz
w terenie dla osób w każdym wieku. Chętne osoby będą trenowały pod okiem specjalistów aktywności fizycznej dwa razy w tygodniu. Trening na basenie będzie dostępny dla wszystkich, a zajęcia w terenie lub na sali każdy Uczestnik będzie mógł wybrać wg własnych preferencji. Każda osoba przystępująca do projektu będzie w wyniku oceny fizjoterapeuty przydzialona do odpowiedniej grupy wg wskazanej dla niej intensywności.

Zajęcia odbywać się będą od początku kwietnia do grudnia (łącznie 38 tygodni zajęć).
Będzie 6 grup po 10 osób ćwiczących na sali, 3 grupy Nordic Walking po 20 osób oraz 8 grup na basenie po 15 osób.
Przed rozpoczęciem zajęć (w marcu) odbędą się prozdrowotne prelekcje z fizjoterapeutą dotyczące Zdrowego Kręgosłupa w grupach po 20 osób oraz przydzielanie Uczestników do grup.
Ograniczona liczba osób jest konieczna w celu zoptymalizowania działań na rzecz efektywnej poprawy zdrowia Uczestników.

Instruktorzy pracujący z Uczestnikami na sali muszą mieć wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia oraz ukończone kursy kierunkowe, np. Pilates.
Instruktorzy pracujący z Uczestnikami w terenie muszą posiadać uprawnienia Nordic Walking Poland.
Instruktorzy pracujący z Uczestnikami na basenie muszą posiadać stosowne uprawnienia.
Wszyscy Instruktorzy pracujący przy projekcie muszą posiadać conajmniej 2 letnie doświadczenie w pracy nad ciałem drugiego człowieka, w celu optymalizacji efektywności danego projektu.

Dodatkowo zostanie wydana broszura informacyjna z podstawowymi, zalecanymi
i bezpiecznymi ćwiczeniami przeciwdziałającymi bólom kręgosłupa do wykonywania samemu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zajęcia będą miały miejsce przy ul. Mikstackiej 18, na pływalni, Lasku Marcelińskim, nad Rusałką, które wyrażą zgodę na ich organizację lub w innej lokalizacji wybranej w dalszym etapie realizacji

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

i wyboru organizatora
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są osoby dorosłe, które w wyniku przeciążeń spowodowanych siedzącym lub obciążającym trybem pracy i życia mają problemy z bólem kręgosłupa głownie na odcinku lędźwiowym, piersiowym oraz szyjnym.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ból kręgosłupa to w obecnych, siedzących czasach problem dotykający bardzo wielu osób. Ponadto coraz częściej spotyka się na treningach typu „Zdrowy Kręgosłup” ludzi już bardzo młodych, zmagających się z dolegliwościami bólowymi. Skarżymy się szczególnie na odcinek lędźwiowy oraz szyję i kark.

Całe szczęście, że w większości przypadków ból ten jest spowodowany przeciążeniem układu ruchu i co najważniejsze – możemy temu zaradzić! Kluczem jest wdrożenie właściwej aktywności fizycznej oraz istotnych wskazówek do swojego codziennego życia.

Naszym celem będzie również uświadomienie tym osobom jak odpowiednie ćwiczenia wpływają na jakość ich życia oraz na opracowaniu swoistej "ściągi" (profesjonalnej broszury informacyjnej) jak można pracować nad sobą lub z najbliższymi, którzy zmagają się z problemem bólu pleców.

Dzięki temu projektowi podniesiemy jakość życia oraz funkcjonowania wielu Mieszkańców naszego regionu, szczególnie osobom, które są młode i w wieku produkcyjnym, a w wyniku tego będą oni mogli efektywniej działać i pracować.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Praca Instruktorów i fizjoterapeutów 100 900
Wynajem obiektów (sala, basen) 59 280
Marketing, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców 12 000
Broszura informacyjna z podstawowymi ćwiczeniami opracowana z fizjoterapeutą (wykonanie graficzne, wydruk + fotograf), 500szt. 10 000
Koordynacja całego projektu przez cały okres trwania + koszty administracyjne 10 000
SUMA: 192 180
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Helena Szulc
Adres email helena@marszpozdrowie.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie, wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia dla osób mających dolegliwości bólowe kręgosłupa lub też zagrożonych mogącymi się pojawić problemami z uwagi na prowadzony tryb życia. Dobór zakresu projektowanych zajęć i działań oraz opisany sposób ich realizacji, gwarantuje uzyskanie zakładanych w projekcie rezultatów. Projekt dedykowany jest osobom w różnym wieku, co pozwala pozytywnie ocenić jego dostępność. W opisie projektu oszacowano ilości uczestników grupy docelowej oraz ilości działań. Koszty realizacji zadania są adekwatne do planowanego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 192 180 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 192 180 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Cała Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Górczyn na posiedzeniu 14.09.2018.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Kwiatowego
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Członkowie Rady Osiedla obecni na sesji w dniu 3 września 2018 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.