Ogólnodostępne stojaki rowerowe przy Czeremchowej


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Ogólnodostępne stojaki rowerowe przy Czeremchowej
Skrócony opis projektu
Zainstalowanie wzdłuż ulicy Czeremchowej ogólnodostępnych stojaków oraz miejsc postoju rowerów do wykorzystania przez mieszkańców.
Opis projektu
Umożliwienie bezpiecznego i wygodnego pozostawianie roweru w miejscu publicznym na odpowiedzialność właściciela dzięki montażowi publicznych stojaków rowerowych. Ich forma powinna być maksymalnie prosta, ergonomiczna i umożliwiać oparcie roweru o stojak i zapięcie jednocześnie ramy, aby zapięty rower nie mógł być ze stojaka zdjęty. Mieszkańcy i mieszkanki budynków wzdłuż ulicy Czeremchowej mogą korzystać z ogólnodostępnego miejsca postoju dla rowerów w sezonie od marca, do końca października oraz przez cały rok. Wzdłuż całej ulicy Czeremchowej ciągną się pasy zieleni o szerokości około 4 metrów w zarządzie miejskim tj. ZDM, które można przeznaczyć pod takie powszechne użytkowanie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Czeremchowa na całej długości

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ulica Czeremchowa (pasy zieleni w zarządzie ZDM)
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i mieszkanki budynków przy Czeremchowej oraz Grabowej, Gruszkowej, Olchowa, Tarninowa, Cisowa. Uczniowie i uczennice mieszkający w Bursie Szkolnej. Klienci i pracownicy Pensjonatu Feniks, Sklepu Netto. Uczniowie i uczennice ZSM przy Świerkowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przez cały sezon rowerowy, od marca do końca października, mieszkańcy (rodziny z dziećmi) chętnie korzystają z transportu rowerowego. Ogólnodostępnie miejsca parkowania/ przechowywania rowerów ułatwią im funkcjonowanie w życiu codziennym i dają wygodę w zaparkowaniu pojazdu. Stojaki mogą być lokalizowane w miejscach dobrze oświetlonych (także po zmroku), mniej ruchliwych i widocznych (np. rogi ulic), w miarę możliwości zadaszonych. Przechowalnie rowerów są podstawowym elementem integracji transportu rowerowego i zbiorowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Stojaki rowerowe (min. 15 sztuk) 7 500
Roboty ziemne 15 000
Zmiany w chodnikach, nawierzchni jezdni 10 000
Zadaszenie przy niektórych stojakach 5 000
SUMA: 37 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 500
Dodatkowe załączniki
Potencjalne miejsce dla stojaków IMG_1908.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Bajbak
Adres email nis_czeremcha@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 37 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartoszewicz-Sarna, Przemysław Marciniak, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.