Zielony Strzeszyn


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Zielony Strzeszyn
Skrócony opis projektu
Posadzenie drzew i krzewów między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego.
Opis projektu
Posadzenie wzdłuż ulic Kaczmarskiego i Wierzyńskiego na terenie działek 123/4 i 123/3 zgodnie z mapą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 140 drzew iglastych (sosna czarna). Przewidywana wysokość sadzonek drzew to około 160 cm. Posadzenie 100 krzewów (dereń biały, tawuła wczesna, tamaryszek, berberys, forsycja) na działce 123/4 i 123/3 wokół placów zabaw dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kaczmarskiego, Wierzyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

drzewa wzdłuż ulic zgodnie z mapą mpzp, krzewy wokół placów zabaw na działce 123/4 i 123/3
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Strzeszyna i Poznania, opiekunowie z dziećmi wypoczywający na placach zabaw i boisku, spacerowicze
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego znajdują się place zabaw dla dzieci i młodzieży oraz boisko. Posadzone drzewa i krzewy odgrodziłyby tereny rekreacyjne od ruchu ulicznego. Krzewy wokół placów zabaw stanowiłyby też naturalną barierę dla psów zanieczyszczających piasek. Posadzenie drzew wzdłuż ulic zapisane jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Sosny idealnie komponują się z obecnym drzewostanem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
140 drzew iglastych 56 000
100 krzewów liściastych 2 000
SUMA: 58 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 96_rysunek duzy.png
Mapka poglądowa Mapa pogl_dowa.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Siwińska
Adres email zielonystrzeszyn@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, grunty zostały przekazane Radzie Osiedla Strzeszyn do korzystania - właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Wydział trzykrotnie zapraszał wnioskodawcę na spotkanie odwoławcze jednak proponowany termin nie znalazł akceptacji, a Wnioskodawca nie zaproponował dogodnego dla siebie terminu. Prowadzono korespondencję mailową.
  Zespół Obradował w składzie Katarzyna Filipowska, Marzena Achtenberg
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: WWJP nie odpowiadał na moje wielokrotne propozycje zmiany lokalizacji nasadzeń. Drzewa można przecież posadzić na wskazanych działkach tak, aby nie kolidowały z planowanymi (już po złożeniu przeze mnie projektu do PBO) przez radę osiedla nasadzeniami. Ponadto na terenach zarządzanych przez radę osiedla Strzeszyn są już place zabaw obsadzone krzewami, a nawet ogrodzone płotem, więc ten argument budzi wątpliwość. Jednakże jestem gotowa na zmianę lokalizacji nasadzeń również krzewów w granicach wskazanych działek.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział opiniuje wniosek negatywnie z uwagi na wskazaną przez wnioskodawcę lokalizację nasadzeń. Uzasadnienie: Na działkach objętych wnioskiem jesienią bieżącego roku zostaną posadzone podwójne szpalery drzew liściastych wzdłuż ul Wierzyńskiego i Kaczmarskiego (30 sztuk lip drobnolistnych oraz 18 szt. grabów pospolitych w trzech kępach). Stanowić one będą nasadzenia kompensacyjne Szpitali Wielkopolskich, w związku z wycinką drzew w rejonie ul. Lutyckiej. Projekt nasadzeń został zatwierdzony uchwałą Rady Osiedla Strzeszyn 3 lipca br. Proponowane we wniosku sosny czarne są drzewami rozłożystymi, potrzebującymi wokół siebie miejsca, aby mogły prawidłowo rosnąć, w związku z czym brak jest na tym obszarze możliwości dokonania kolejnych nasadzeń, zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę projektem. W zakresie nasadzeń krzewów wokół placów zabaw dla dzieci i młodzieży Osiedle Strzeszyn, któremu teren został przekazany do korzystania, stoi na stanowisku, aby przestrzenie te były wolne od osłon ze względu na istotne, w tym przypadku pole widzenia oraz zachowanie poczucia bezpieczeństwa ich użytkowników.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 58 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.