Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej
Skrócony opis projektu
Zieleniec sąsiedzki służy przyjaznemu udostępnieniu mieszkańcom przestrzeni między budynkami pod numerami 31 i 32
Opis projektu
Kojąca zieleń miejska jest pilnie potrzebna mieszkańcom bloków przy ulicy Czeremchowej. Zielony pas, wyściełany trawą, wypełniony kwitnącymi i pachnącymi roślinami da początek sąsiedzkim pogawędkom i spotkaniu. Pas jest niewielki, o szerokość około 3/4, a długości +/- 65 metrów. Wyposażenie go w ławki i kosze będzie przeciwdziałać zaśmiecaniu odpadkami oraz niedopałkami, które ma miejsce aktualnie. Pergole z roślinami pnącymi nadadzą miejscu przytulny charakter. Na każdej z lamp miejskich zawisną kwietniki z kwiatami płożącymi. Wytyczenie intuicyjnych, a nie prostych geometrycznie, ścieżek do swobodnego przechodzenia, upłynni komunikację pieszą w obrębie skrzyżowań ulic Czeremchowej, Gruszkowej i Grabowej. Ścieżki muszą być wystarczająco szerokie, by były przejezdne dla wózków dziecięcych oraz wózków ułatwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Niewielkie grządki sąsiedzkie (0,6 x 1,2 m) oraz kompostownik i zbiornik na deszczówkę są pretekstem do wyjścia z blokowych mieszkań i współdziałania na rzecz estetycznego otoczenia. Każdej wiosny okoliczni mieszkańcy mogą samodzielnie obsadzić grządki dowolnie wybranymi przez siebie roślinami, w ramach spotkań inicjatywnych. Przestrzeń ma służyć wszystkim osobom, bez względu na wiek. Nasadzenia drzew: jednego centralnie przed wejściem środkowym do budynku przy Czeremchowej 31 (złotokapu zwyczajnego) oraz kolejnych (wiązów Columella) wzdłuż ulicy, minimum 4 po każdej ze stron. Demontaż obecnego, wykluczającego, ogrodzenia, na rzecz obsadzenia krańców pasa niskimi krzewami oraz ustawienia ozdobnych kul betonowych, przeciwdziałających zajeżdżaniu terenu przez auta. Zachowanie bezpośredniego ciągu komunikacyjnego z budynkiem naprzeciwko. Ławki okalające centralne drzewo, oraz pozostałe siedziska będą zachęcać do chwili wytchnienia. Ogólnodostępny zieleniec upiększy zaniedbaną okolicę. Nowa zabudowa bloków mieszkalnych, w swoich potrzebach odmienna od zabudowy jednorodzinnej, wymaga adekwatnego zagospodarowania wokół, w odpowiedzi na wymagania nowej społeczności sąsiedzkiej. Przez kilka ciepłych miesięcy roku mieszkańcy mogą korzystać ze spokojnego charakteru ruchu samochodowego ulicy Czeremchowej i przebywać w strefie zamieszkania, na świeżym powietrzu, wraz z dziećmi. Ustawiony niedawno znak zakazujący zatrzymywania się pojazdów wzdłuż nieruchomości przy Czeremchowej 32 przyczyni się do zwiększenia ruchu
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pomiędzy Czeremchową 31 i 32.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pomiędzy Czeremchową 31 i 32.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i mieszkanki budynków z Czeremchowej nr 28, 31, 32 oraz ulic Gruszkowej i Grabowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budynki przy Czeremchowej 31 szpeci niezagospodarowany pas ziemi. Jest ogrodzony łańcuchem zamykając swobodne przejście do budynku naprzeciwko. Zieliniec wraz z małą architekturą udostępni mieszkańcom fragment dzielnicy, który aktualnie jest wyłączony z użytku i zaniedbany. Przy żadnym z budynków nie ma ławek, ani koszy na śmieci, co przyczynia się do zaśmiecania terenu. Nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów i trawy, oraz wytyczenie intuicyjnych ścieżek udostępni skwer wszystkim mieszkańcom skrzyżowania ulic Czeremchowej, Gruszkowej, Grabowej oraz pobliskiej Południowej. Zieleniec ma służyć jako miejsce spotkania sąsiedzkiego, osób, rodzin i dzieci oraz nieograniczonej komunikacji między zwróconymi ku sobie budynkami. Montaż 8 grządek sąsiedzkich będzie przyczyniać się do angażowania społeczności w samodzielne dbanie o skrawek zieleni, a tym samym wzajemnego poznania się. Obecnie wzdłuż ulicy Czeremchowej rozciąga się zamknięty plac-wysypisko, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 05.04.2016 (UCHWAŁA NR XXVII/377/VII/2016 Rady Miasta) słusznie akcentuje silną potrzebę stworzenia przestrzeni dla rekreacji wśród mocno zagęszczonej zabudowy ulicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Krzewy, drzewa, nasiona trawy, cebule kwiatów 18 000
Drewniane lub metalowe pergole oraz rośliny do nich; skrzynki drewniane do ośmiu grządek sąsiedzkich i pojemnik na deszczówkę 14 000
4 kwietniki wiszące na lampach oraz kompostownik na odpady zielone 6 000
4-6 ławek drewnianych z oparciem oraz 2 kosze na śmieci o podstawie okrągłej 12 000
Bruk w kształcie okrągłym do ścieżek i kule betonowe 10 000
Roboty naziemne 26 000
SUMA: 86 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Pas ziemi przed budznkiem IMG_1907.JPG
Pas ziemi ZDM IMG_1921.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Bajbak
Adres email nis_czeremcha@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 86 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartoszewicz-Sarna, Przemysław Marciniak, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.