Ławki na Strzeszynie


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Ławki na Strzeszynie
Skrócony opis projektu
Montaż 12 ławek z oparciem na pasach zieleni na Strzeszynie.
Opis projektu
Projekt zakłada montaż 4 ławek z oparciem z katalogu mebli miejskich na pasie zieleni ulicy Puszkina przy Rondzie Czapskiego oraz 8 na pasie zieleni alei Stachury.Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Puszkina, Stachury

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wzdłuż chodników na pasie zieleni na Puszkina i Stachury
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Strzeszyna i Poznania, spacerowicze, emeryci, opiekunowie z dziećmi, biegacze, rowerzyści, uprawiający nordic walking, rolkarze itp.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Strzeszynie wciąż brakuje ławek w przestrzeni publicznej. Spacerując po osiedlu trzeba pokonywać duże odległości, aby znaleźć ławkę. Jest to szczególnie uciążliwe dla ludzi starszych i chorych. Na montażu nowych ławek skorzystaliby wszyscy mieszkańcy.
Na ulicy Puszkina jest fragment pasa zieleni w pobliżu Ronda Czapskiego z chodnikiem i drogą rowerową. Jest to miejsce na trasie przemieszczania się z centrum do Strzeszynka. Puszkina podążają biegacze, rowerzyści, uprawiający nordic walking itp. W dodatku na ulicy Wańkowicza powstaje droga pieszo-rowerowa, więc Puszkina będzie poruszać się jeszcze więcej osób.
Aleja Stachury jest z kolei drogą dotarcia do miejskiego przedszkola na ulicy Hłaski. Na alei Stachury jest chodnik i droga rowerowa, codziennie przemieszczają się tu opiekunowie z dziećmi. Ławka jest świetnym miejscem, żeby chwilę odpocząć w drodze do domu. Również tutaj mogliby odpocząć spacerowicze i uprawiający sport podążający ulicą Literacką, która jest pozbawiona ławek.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
12 ławek z oparciem z katalogu mebli miejskich 18 000
SUMA: 18 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Siwińska
Adres email zielonystrzeszyn@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Pomimo próśb o mapę projektu, czy rada osiedla postawi ławki dokładnie w miejscach i w ilościach przeze mnie wskazanych, informacje o lokalizacji ławek otrzymałam dopiero 27 sierpnia. Podtrzymuje moje odwołanie, ponieważ żadna z ławek planowanych przez radę osiedla nie pokrywa się z moimi lokalizacjami. Nie określono także, czy będą z oparciem. Proponowałam 4 ławki wzdłuż chodnika na pasie zieleni między jezdniami ulicy Puszkina. Rada osiedla planuje ławkę na chodniku wzdłuż ronda. Lokalizacje i ilość nie pokrywają się. Ponadto proponowałam 8 ławek wzdłuż chodnika na pasie zieleni między jezdniami alei Stachury. Rada osiedla planuje 2 ławki "ul. Literacka pomiędzy al. Stachury i ul. Tolstoja)". Również lokalizacje i ilość się nie pokrywają.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ przedmiotowe zadanie w danym zakresie jest uwzględnione w planie finansowym Miasta Poznania na 2019 rok (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. c). Projekt jest w trakcie realizacji we wskazanych realizacjach ze środków Rady Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 18 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 18 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 2 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.