Mama nie jest sama


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Mama nie jest sama
Skrócony opis projektu
Cykliczne warsztaty, zajęcia i spotkania wspierające przyszłe i młode mamy
Opis projektu
Projekt zakłada organizację regularnych całorocznych spotkań i warsztatów dla przyszłych i młodych mam. Zajęcia mają jak najlepiej przygotować kobiety do ciąży, porodu, roli mamy. Poza tym mają pomagać i wspierać w tym trudnym emocjonalnie i organizacyjnie okresie. Byłyby to między innymi przedporodowe i poporodowe grupy wsparcia, spotkania z doulą, fizjoterapeutami, warsztaty ciążowo-porodowe, warsztaty chustonoszenia, masażu Shantala, żywienia, rodzicielstwa bliskości, ćwiczeń z dziećmi, i inne. Tematy spotkań zmieniałyby się w zależności od potrzeb i zainteresowania uczestniczek. Część zajęć będzie przeznaczona dla obojga rodziców. Głównym celem wszystkich spotkań (również tych warsztatowych, przekazujących wiedzę i umiejętności) ma być wspieranie młodych mam w ich trudnej roli. Podobne zajęcia funkcjonują na rynku, ale są odpłatne, co mocno ogranicza ich dostępność. Nawet jeśli istnieją zajęcia bezpłatne, jak np. w szkołach rodzenia opłacanych przez NFZ. Skupiają się na przekazaniu wiedzy kobietom, będącym pod koniec ciąży. Niniejszy projekt ma skupić się na sferze emocji i warsztatach związanych z ciałem, ruchem, rodzicielstwem bliskości oraz skierować ofertę również do grup obecnie zaniedbanych, tj. kobiet w początkowym okresie ciąży i do ok. pół roku po porodzie. Ich promocja zostanie wsparta działaniami PR. Planuje się 240 godzin zajęć.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wilda i/lub Dębiec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Różne sale dostępne w rejonie
Potencjalni odbiorcy projektu
Przyszłe i młode mamy, rodzice (jedna osoba będzie mogła brać udział w dowolnej liczbie warsztatów).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest ważny, ponieważ wypełnia kilka rynkowych luk: bardzo małą ofertę bezpłatnych zajęć dla ciężarnych i młodych mam, małą liczbę miejsc, gdzie rodzice z małymi dziećmi mogą czuć się swobodnie, brak wsparcia emocjonalnego przyszłych i młodych mam. Młode mamy często skarżą się, że po pewnej dozie zainteresowania jakie otrzymują w ciąży (jest to raczej zainteresowanie "medyczne"), po porodzie ze swoimi lękami, pytaniami, potrzebą kontaktu z ludźmi zostają same. Dodatkowo otoczenie oczekuje, że kobiety od razu doskonale sprawdzą się w roli matek. Działaniami projektowymi chcemy stworzyć wspólnotę mam, umocnić je i wesprzeć. Z kolei kobiety w ciąży będą mogły zdobyć wiedzę i umiejętności nastawione na ich sprawczość, prawa i umiejętności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Organizacja zajęć (prowadzący) 24 000
Koordynacja, księgowość 12 000
Wynajęcie sal 12 000
Promocja projektu 5 000
SUMA: 53 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Wawrzyniak-Strzelińska
Adres email a.wawrzyniak@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje działanie wspierające przyszłych rodziców (zadania zlecone w ramach otwartego konkursu ofert, małe granty np. Szkoła Rodzenia oraz rodziców wychowujących małe dzieci. Realizatorzy prowadzą warsztaty, grupy wsparcia.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Rogacka, Patrycja Szymbrowicz, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 53 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 37 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartz-Ciesielska Anna, Gajny Bogdan, Hoppe Mateusz, Kaiser Filip, Kempski Krzysztof, Poprawka Zuzanna, Ratajczak Piotr, Sasinowska-Sikorska Krystyna, Zaremba Anna.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.