Wartostrada pod ICHOT'em


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wartostrada pod ICHOT'em
Skrócony opis projektu
Dłuższa, wygodniejsza Wartostrada
Opis projektu
Pomysł polega upłynnieniu ruchu na Wartostradzie przez wyeliminowanie niepotrzebnego wjazdu na Ostrów Tumski przy moście Biskupa Jordana, oraz okrążaniu ICHOT'u po kostce brukowej. Osiągać to można dzięki dobudowaniu Wartostrady od dopływu Cybiny z Jeziora Maltańskiego pod mostem na ulicy Wyszyńskiego, mostem Biskupa Jordana i kładką z ICHOT'u na drugą stronę rzeki, wg planu jak na zdjęciu (nowa ścieżka oznaczona kolorem czerwonym).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wschodnia strona rzeki Cybina

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wartostrada wschodnia od Cybiny do ICHOT'u
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy Poznaniacy korzystający z Wartostrady.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie Wartostrada po stronie wschodniej jest podzielona na część północną i południową przez wjazd na Ostrów Tumski przy ICHOT'ie. Dobudowanie Warotstrady na dolnym tarasie Warty na tym odcinku przyczyni się do połączenia całej wschodniej nitki Wartostrady w całość
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Proponuje wykonać 600 metrowy odcinek Wartostrady wraz mostkiem nad dopływem Cybiony z Jeziora Maltańskiego 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Propozycja zmian i stan obecny Propozycja zmian.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Kasprzak
Adres email matkasprzak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w wiekszości w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Właściwym do zaopiniowania jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Jednocześnie WGN zwraca uwagę, że po kontakcie z Wnioskodawcą dokonano korekty złożonego wniosku. W efekcie przebieg Wartostrady uległ zmianie w następujacy sposób - południowa część nowej ścieżki włącza się w już istniejącą jeszcze przed kanałem Cybiny (ok. 80m przed mostem zlokalizowanym na kanale Cybiny ścieżka powinna się włączyć w dzisiejszą Wartostradę)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.05.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP nie rekomenduje projektu do realizacji z uwagi na fakt, iż wskazany we wniosku odcinek Wartostrady planowany jest już do realizacji w ramach projektu "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej". Planowany termin realizacji zadania to 2019 rok.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.