Szkoły na glanc


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Szkoły na glanc
Skrócony opis projektu
Remont infrastruktury wew. i na zew. oraz zieleni SP nr 23, 36 oraz 71.
Opis projektu
Szkoły podstawowe nr 23, 36 oraz 71 potrzebują całościowych i gruntownych remontów. Chcemy czystych i przyjaznych szkół dla dzieci naszych mieszkańców i mieszkanek. Infrastruktura oświaty jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo i jakość nauczania.

W naszych szkołach uczą się dzieci z całego Poznania.
Lista potrzeb remontowych dla poszczególnych szkół, które można zrealizować ze środków PBO:
Szkoła podstawowa nr 23
Zbudowanie bieżni i skoczni w dal, która jest niezbędna do realizacji podstawy programowej.
Wyłożenie POZ BRUkiem terenu wokół boisk do koszykówki i siatkówki.
Elementy placu zabaw uzupełniające Plac Talentów.
Ławeczki w otoczeniu szkoły.
Rozbudowa monitoringu.
Modernizacja terenów zielonych wokół szkoły.
Remont posadzek i malowanie sal lekcyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 36
kontynuacja remontu elewacji od strony dziedzińca ( całość elewacji budynku wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem została podzielona na 11 stref, z czego obecnie są realizowane: elewacja nr 1 i 2 oraz wieża (nr 11).
wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku szkolnego
renowacja istniejących parkietów.

Szkoła podstawowa nr 71
ściany: zeskrobanie starych powłok malarskich, zagruntowanie ścian, położenie tynku gipsowego, malowanie,
wymiana stolarki drzwiowej- wszystkie pomieszczenia,
wymiana głównych drzwi wejściowych do szkoły i holu oraz drzwi od strony boiska szkolnego (x2),
wymiana drzwi w przejściu z holu do sklepiku szkolnego,
demontaż drzwi łączących korytarze,
generalny remont 8 łazienek szkolnych łącznie z wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej,
wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w pomieszczeniach i na korytarzach,
wymiana balustrad na klatce schodowej,
naprawa i wymiana podłóg we wszystkich pomieszczeniach,
wyposażenie zaplecza socjalnego dla pracowników szkoły,
założenie szafek uczniowskich na korytarzach,
wymiana kaloryferów w bibliotece i auli szkolnej.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoła Podstawowa nr 23, ulica Norwida 21 Szkoła Podstawowa nr 36, ulica Słowackiego 54/56 Szkoła Podstawowa nr 71, ulica Przybyszewskiego 37

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wskazane lokalizacje (SP 23, SP36 i SP 71) są gruntami miejskimi. Do szkół uczęszczają uczniowie i uczennice poznańskich Osiedli (Jeżyce, Sołacz, Stare Miasto, Grunwald Północ, Stary Grunwald, Św. Łazarz), dodatkowo zapewniając atrakcje sportowe oraz wypoczynek dla mieszkanek i mieszkańców Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczennice i uczniowie poznańskich Osiedli np.Jeżyce, Sołacz, Stare Miasto, Grunwald Północ, Stary Grunwald, Św. Łazarz. Nauczyciele i nauczycielki pracujący w SP23, SP36 i SP71, rodzice, mieszkańcy i mieszkanki miasta Poznania korzystający z infrastruktury szkolnej oraz z boisk szkolnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest stworzenie komfortowych warunków do pracy dla nauczycieli i nauczycielek oraz nauki dla uczniów i uczennic wymienionych szkół podstawowych. Otoczenie w którym przebywają uczniowie i uczennice ma istotny wpływ na jakość i chęć uczenia się. Dzieci potrzebują różnorodnych bodźców a nie szarych korytarzy.
Szkoły wymienione w projekcie wymagają gruntownych remontów, na które nie są w stanie otrzymać środków od Rad Osiedli, Wydziału Oświaty i innych instytucji miejskich. Budżety, które szkoły otrzymują nie wystarczają na kompleksowe remonty, jedynie na pilne potrzeby. Chcemy odnowić szkoły aby otoczenie w środku i na zewnątrz było przyjazne dla mieszkańców i mieszkanek Poznania.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont budynku oraz boiska Szkoły Podstawowej nr 23 (szczegóły w opisie projektu) 666.000
Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 36 (szczegóły w opisie projektu) 666.000
Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 71 (szczegóły w opisie projektu) 666.000
1 998 000
SUMA: 1 998 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Aleksandra Marta Sołtysiak-Łuczak
Adres email soltysiak.aleksandra@gmail.com
Telefon 693416577
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyr. Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyr. Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 998 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 830 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.