Naramowice dla pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Naramowice dla pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych
Skrócony opis projektu
Zieleń urządzona, chodniki, odwodnienie, miejsca postojowe wzdłuż ul. Naramowickiej i nie tylko
Opis projektu
Główne założenia projektu:

Zagospodarowanie pobocza jezdni ul. Naramowickiej po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Naramowickiej 170 (Chata Polska) do skrzyżowania z ul. Błażeja oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Rubież do zjazdu do posesji przy ul. Naramowickiej 158 (parking przy Kościele).

Głównym celem zadania jest podniesienie estetyki otaczającej nas przestrzeni miejskiej oraz spójnego zagospodarowania pobocza jezdni ul. Naramowickiej, uwzględniającego potrzeby wszystkich mieszkańców (piesi, rowerzyści, zmotoryzowani) oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych. Aktualnie pobocze ul. Naramowickiej (między jezdnią a chodnikiem po stronie wschodniej) jest wydeptanym klepiskiem, stale zalewanym w czasie silnych ulew. W pierwszym etapie należy wykonać projekt zagospodarowania terenu oraz projekt odwodnienia oraz skonsultować go z mieszkańcami za pośrednictwem Rady Osiedla Naramowice. Projekty pomogą dokładnie oszacować koszty przeprowadzenia robót budowlanych w kolejnym roku. Oprócz wprowadzenia elementów zieleni urządzonej projekt musi wyznaczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych mieszkańców. Zadanie obejmuje również swym zakresem budowę chodnika (w 2019 r) na odcinku od skrzyżowania z ul. Rubież do zjazdu do posesji przy ul. Naramowickiej 158.
Składowe zadania:
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej;
- Zaprojektowanie terenu zieleni urządzonej (pow. do 1 ha) wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych;
- Zaprojektowanie odwodnienia pobocza jezdni ul. Naramowickiej po stronie wschodniej;


Budowa chodnika wzdłuż ul. Rubież, na odcinku od ul. Juranda do linii kolejowej relacji Zieliniec – Kiekrz, po wschodniej stronie, na odcinku ok 420mb

Głównym celem zadania jest zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego. Na powyższym odcinku brak aktualnie chodnika. Ruch pieszy odbywa się jezdnią lub wydeptanym poboczem. Z chodnika będą korzystać mieszkańcy oraz pracownicy i goście PPNT. Nieutwardzony fragment ul. Rubież nie jest objęty projektem, ponieważ zostanie zrealizowany z budżetu Miasta.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Naramowicka, ul. Rubież

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dz. ew 1/1, 22/25, 1/6, 68 obr ark. 50/09 dz ew. 15/1 obr ark 50/26 dz. ew. 1/1, 2/1, 3/1, 5/1 obr 50/10, dz. ew. 1/27 obr ark 50/11
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy, goście PPNT
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym celem projektu jest zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego poprzez budowę nowych chodników oraz podniesienie estetyki otaczającej nas przestrzeni miejskiej poprzez spójne zagospodarowanie pobocza jezdni ul. Naramowickiej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców (piesi, rowerzyści, zmotoryzowani).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Rubież 30 000
Zagospodarowanie pobocza jezdni ul. Naramowickiej: Zaprojektowanie terenu zieleni urządzonej (pow. do 1 ha) wraz z uwzględnieniem miejsc postojowych 50 000
Zagospodarowanie pobocza jezdni ul. Naramowickiej: Zaprojektowanie odwodnienia pobocza jezdni ul. Naramowickiej 50 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rubież 280 000
Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej 20 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej 50 000
SUMA: 480 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Potasznik
Adres email kubap85@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Koszt realizacji wynosi około 1 200 000 zł i przekracza możliwości finansowe PBO19 w ramach projektu rejonowego.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 480 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.