Przyjaźń bez barier


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Przyjaźń bez barier
Skrócony opis projektu
Cykl spotkań i warsztatów integracyjnych dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców Łazarza i ich sąsiadów
Opis projektu
Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, propagowanie wiedzy i obalanie mitów o niepełnosprawności. Skierowany jest do mieszkańców Łazarza – od przedszkolaków do seniorów.
Na warsztatach, spotkaniach z psychologami i zajęciach integracyjnych zachęcimy do wspólnego spędzania wolnego czasu, nawiązania sąsiedzkich więzi i włączenia mieszkańców z niepełnosprawnościami w życie dzielnicy. Cykl zajęć w szkołach i przedszkolach pomoże najmłodszym poznać i polubić ich rówieśników z różnego typu niepełnosprawnościami. Podczas wspólnych darmowych gier, zajęć plastycznych, wyjść na kręgle, do zoo i muzeów czy wycieczek tramwajem wodnym udowodnimy, że ani wiek, ani stan zdrowia nie są barierą, by razem dobrze się bawić i uczyć. Oferowane przez nas wspólne rozrywki będą dostosowane do wieku, zainteresowań i stanu zdrowia uczestników.
Cykl rozpoczniemy w styczniu 2019. Potrwa do grudnia.
Fakty:
Warsztaty o niepełnosprawności dla podopiecznych przedszkoli
Spotkania integracyjne dla przedszkolaków pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawnością – wspólne wyjścia do ZOO
Warsztaty o niepełnosprawności dla uczniów szkół podstawowych
Spotkania integracyjne obydwu grup osób w wieku 7-16 lat – przejażdżki tramwajem wodnym, planszówki
Warsztaty o niepełnosprawności dla uczniów 1 liceum
Spotkanie integracyjne uczniów liceów z osobami z niepełnosprawnością – gra miejska na Łazarzu, escape room
Warsztaty o niepełnosprawności dla osób dorosłych
Spotkanie integracyjne osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością - wspólny trening zumby
Warsztaty o niepełnosprawności dla seniorów
Spotkanie integracyjne dla seniorów pełnosprawnych i dorosłych osób z niepełnosprawnością – wyjście na kręgle
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Św.Łazarz

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz Domy Kultury, Placówki Kulturalne, Kluby Seniora, WTZ, na obszarze Łazarza i okolic.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznań, w szczególności Łazarza, zwłaszcza dzieci i młodzież z łazarskich szkół i przedszkoli wraz z rodzinami, seniorzy oraz ich sąsiedzi z niepełnosprawnościami, w tym wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt pomoże zbudować na Łazarzu społeczność bez barier, w której osoby z niepełnosprawnościami będą traktowane bez uprzedzeń. Opowiemy o faktach związanych z niepełnosprawnością, odpowiemy na pytania mieszkańców, pomożemy im poznać i zrozumieć ich niepełnosprawnych sąsiadów. Szczególny nacisk położymy na edukację dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że nasz program da początek nowym przyjaźniom i sąsiedzkim więziom. Stworzymy przedstawicielom obydwu grup okazję do wspólnego spędzania czasu przy okazji ciekawych zajęć, co będzie stanowiło bezpieczne warunki do zapoznania się ze sobą. Wszystkie wspólne wyjścia odbędą się pod czujnym okiem terapeutów, na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnością, którzy pomogą osobom pełnosprawnym dołączyć do grupy bez obaw związanych z brakiem doświadczenia w tym zakresie. Dla osób niepełnosprawnych będzie to natomiast trening korzystania z przestrzeni publicznej tak, jak ich zdrowi rówieśnicy. W kosztorysie uwzględnia się opłacenie tych terapeutów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszty projektu (szczegółowy kosztorys projektu w załączniku nr 1) 119 505
SUMA: 119 505
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
1. Kosztorys Szacunkowe koszty realizacji projektu - Przyja_ bez barier.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Roman Modrzyński
Adres email rommod@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt ma charakter integracyjny. Cele projektu wpisują się w program miejski pn.: "Kierunki i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz kierunek 4: przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kstzałcenia w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Potejko, Józef Solecki
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 119 505 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 107 105 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała Rady Osiedla Św.Łazarz z dnia 5 września 2018 r.rekomendująca projekt do realizacji.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.