Po Pierwsze Piesi - bezpieczna Poznańska


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Po Pierwsze Piesi - bezpieczna Poznańska
Skrócony opis projektu
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz uspokojenie ruchu na ul. Poznańskiej przy Kościelnej.
Opis projektu
Skrzyżowanie ul. Poznańskiej z ul. Kościelną to miejsce dużego ruchu pieszych poruszających się miedzy Rynkiem Jeżyckim a sklepami i lokalami gastronomicznymi położonymi przy ul. Kościelnej.

Jest to newralgiczne miejsce, gdzie duży ruch pieszy krzyżuje się z ruchem samochodów jadących od ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Poznańskiej. Niestety, istniejąca w tym miejscu infrastruktura nie sprzyja przestrzeganiu przepisów - duży łuk, na którym leży to skrzyżowanie nie wymaga redukcji prędkości, a to prowadzi to nieustępowania pierwszeństwa pieszym poruszającym się wzdłuż ul. Kościelnej.

Mimo że ul. Poznańska na tym odcinku ma tylko jeden pas, to przejście dla pieszych jest szerokie aż na 12-13 metrów. To mnóstwo przestrzeni, która mogłaby być lepiej wykorzystana, a obecnie pogarsza warunki poruszania się pieszo po Jeżycach. Zmieńmy to razem!

Proponuję zmniejszeni łuków na skrzyżowaniu ul. Kościelnej z Poznańską, a przede wszystkim skrócenie oraz wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. Poznańską, aby piesi byli w jak największym stopniu chronieni, a miejsce krzyżowania się ruchu było jak najmniejsze.

Łuki o mniejszym promieniu oraz wyniesione przejście spowodują zmniejszenie prędkości na dojeździe do skrzyżowania oraz ułatwią ustępowanie pierwszeństwa pieszym. Przejście dla pieszych przez ul. Poznańską może mieć szerokość ok. 4-5 metrów zamiast obecnych kilkunastu bez szkody dla przepustowości skrzyżowania, a z korzyścią dla pieszych, którzy szybciej i łatwiej znajdą się po drugiej stronie ulicy. Wyniesienie przejścia do poziomu chodnika ułatwia poruszanie się pieszo, szczególnie osobom, które mają trudności ruchowe bądź towarzyszy im wózek dziecięcy lub walizka.

Uwolniona przestrzeń - obecnie zajęta przez niewykorzystywany asfalt - może być z powodzeniem zagospodarowana przy użyciu niskiej zieleni.

Propozycję modyfikacji przejścia dla pieszych oraz jego okolic prezentuje załącznik.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Poznańska, Kościelna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowanie ul. Kościelnej z ul. Poznańską
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, w szczególności osoby poruszające się pieszo po Jeżycach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo pieszych w miejscu, gdzie występuje szczególnie duży ruch pieszych krzyżujący się z - często tranzytowym - ruchem samochodowym. Uspokojenie ruchu wpłynie pozytywnie na komfort życia mieszkańców oraz osób korzystających z jeżyckich ulic. Wyniesienie przejścia do poziomu chodnika ułatwi poruszanie się pieszo osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz rodzicom z dziećmi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyniesienie przejścia dla pieszych 20 000
Korekta łuków na skrzyżowaniu 10 000
SUMA: 30 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Graficzna propozycja zmian Poznanska-Koscielna.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Kucza
Adres email marcinkucza@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.