Rewitalizacja cmentarza na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Rewitalizacja cmentarza na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego
Skrócony opis projektu
Celem zadania jest przywrócenie świetności kwatery Powstańców Wielkopolskich w Parku Cytadela poprzez jego rewitalizację.
Opis projektu
Cmentarz w swojej obecnej, zaniedbanej i zniszczonej formie ulega ciągłej degradacji na powierzchni 2,5 ha. Zabytkowe groby i pomniki są źródłami historii świadczącymi o przeszłości naszego miasta. Renowacja nagrobków z pewnością uchroni je od zapomnienia. Projekt przewiduje wykonanie prac dotyczących zagospodarowania terenu cmentarza:
- kompleksowe mycie i konserwację nagrobków;
- uzupełnienie napisów na nagrobkach;
- rekultywacja gleby na terenie cmentarza;
- zasianie na terenie cmentarza traw gatunków cieniolubnych, które utrzymają się w słabo nasłonecznionym miejscu;
- nasadzenie zieleni (zróżnicowane gatunki kwiatów na wzór Cmentarza Wspólnoty Brytyjskiej - zieleń ozdobna, trawniki);
- oświetlenie tablicy pamiątkowej;
- mała architektura (3 gabloty informacyjne przy wejściach, śmietniki).
Ogólna koncepcja projektu zakłada przywrócenie miejscu pamięci (kwatera Powstańców Wielkopolskich) odpowiedniego wyglądu poprzez czyszczenie kamienia, malowania elementów betonowych, napisów, tablic itp. Projekt ten ma na celu poprawę wizerunku tak ważnego dla wielu mieszkańców, będącymi często potomkami poległych, miejsca.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela, Al. Armii Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cmentarz Garnizonowy, kwatera Powstańców Wielkopolskich i Wojny polsko-bolszewickiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest skierowany do mieszkańców Wielkopolski – w szczególności dotyczy potomków bohaterów, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Potencjalnymi odbiorcami są również polscy i zagraniczni turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Cmentarz Garnizonowy wymaga rewitalizacji ze względu na jego tragiczny stan fizyczny. Jest to miejsce o stosunkowo dużej randze wśród Poznaniaków, niosące ze sobą wielką wartość duchową. Swoim istnieniem przypomina o przodkach walczących za naszą ojczyznę i przyświecających im ideach. Stulecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest doskonałą okazją do podkreślenia trudu Wielkopolan w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Jednocześnie jest możliwością ukazania jego wyjątkowości, wyróżniającej powstanie na tle Polski.
Jakościowe rezultaty zadania to:
- poprawa wyglądu cmentarza;
- rozwijanie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia;
- budowanie świadomości Małej Ojczyzny wśród społeczności lokalnej;
- walory turystyczne;
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Rekultywacja gleby
50 000
Wykonanie trawnika z siewu 125 000
Posadzenie kwiatów 30 000
Renowacja 122 nagrobków kwatery VII Powstańców Wielkopolskich i poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 150 000
Oświetlenie tablicy pamiątkowej reflektorami oraz 122 grobów naświetlaczami 30 000
Mała architektura (3 gabloty informacyjne, śmietniki) 100 000
SUMA: 485 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Wielkopolski Scan5.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Honorata Konon
Adres email h.konon@odraniemen.org
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ jego realizacja jest niezgodna z zadaniami własnymi gminy (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 12, lit. a) Kwatera Powstańców Wielkopolskich stanowi część Cmentarza Garnizonowego, a groby znajdujące się w Kwaterze Powstańców Wielkopolskich, w myśl ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, znajdują się pod opieką Państwa i zarządza nimi Wielkopolski Urząd Wojewódzki, który na podstawie porozumienia z Miastem Poznań corocznie zleca jedynie bieżącą konserwację cmentarzy lub ewentualne remonty.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 485 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 480 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.