Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości
Skrócony opis projektu
Darmowe ćwiczenia i warsztaty o mięśniach dna miednicy dla kobiet.
Opis projektu
Propozycja ta, to darmowe ćwiczenia oraz warsztaty informacyjne dla kobiet w różnym wieku, o tematyce mięśni dna miednicy. W trakcie warsztatów kobiety będą mogły dowiedzieć się czym są, jak ważną rolę pełnią, czym może grozić ich niewydolność, oraz jak radzić sobie z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. W trakcie darmowych ćwiczeń będzie można razem z innymi kobietami poznać ćwiczenia wspomagające pracę i wydolność mięśni dna miednicy. Ćwiczenia będą podzielone na grupę kobiet w okresie okołoporodowym, kobiet do 55 roku życia, oraz kobiet po 55 roku życia. Dla każdej z grup ćwiczenia będą odbywać się dwa razy w tygodniu ( os. Lecha) raz w tygodniu ( os. Orła Białego, jest to dodatkowa lokalizacja, ułatwiająca dostęp do projektu dla mieszkanek tamtej część Rataj) W chwili obecnej program ten jest realizowany w ramach PBO 2018 i cieszy się dużym powodzeniem. Kobiety chętnie przychodzą na ćwiczenia, gdzie dowiadują się jak ćwiczyć mięśnie dna miednicy, jak prawidłowo oddychać oraz wykonywać inne czynności dnia codziennego tak, aby nie nadwyrężać mięśni dna miednicy a wręcz przeciwnie, wzmacniać je. Kobiety biorące już udział w projekcie zaczynają inaczej patrzeć na swoje mięśnie miłości, są bardziej świadome, a temat ich niewydolności czy wysiłkowego nietrzymania moczu przestaje być tematem tabu. Chcemy aby świadomość wzrosła w większej grupie kobiet, tak żeby zarówno wnuczki, mamy i babcie wiedziały, że o mięśnie miłości trzeba i należy dbać przez całe życie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dom Kultury Orle Gniazdo os. Lecha , Dom Kultury Na Pięterku os. Orła Białego ( lub inna lokalizacja zależna od wyboru realizatora projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacje dogodne pod względem komunikacyjnym.
Potencjalni odbiorcy projektu
Kobiety od 18 roku życia, bez górnej granicy wieku. Nastolatki, kobiety w okresie okołoporodowym, wszystkie kobiety oraz kobiety dojrzałe.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na problem niewydolności mięśni dna miednicy u kobiet w rożnym wieku. Niewydolność tych mięśni jest m.in. przyczyną wysiłkowego nietrzymania moczu, które według badań dotyczy 17-46% kobiet, a według niektórych źródeł nawet 60% populacji. Prawdopodobnie odsetek ten rzeczywiście może być bliższy drugiej wartości, gdyż wiele kobiet uważa takie objawy za wstydliwe i niechętnie są zgłaszane podczas ogólnych badań lekarskich. Z kolei starsze kobiety traktują chorobę jako normalny objaw starzenia się. Tym czasem dane statystyczne wskazują, że 37% chorych stanowią kobiety w wieku rozrodczym, a pozostałe 63% to pacjentki po menopauzie. ( Atlas rehabilitacji ruchowej, Poznań 2009) Darmowymi zajęciami chcemy zachęcić kobiety do ćwiczeń mięśni dna miednicy zarówno jako profilaktykę jak i rehabilitację niewydolnych mięśni. Chcemy, żeby kobiety o tym zaczęły mówić, żeby problem wysiłkowego nietrzymania moczy nie był tematem tabu. Chcemy aby jak najwięcej kobiety dbało o swoje mięśnie miłości.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia ( warsztaty i ćwiczenia) 40 700
Zakup niezbędnych do przeprowadzenia zajęć materiałów i sprzętu 1 500
Wynajęcie sali na ćwiczenia i warsztaty 16 600
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biurowe i administracyjne 11 200
Promocja przedsięwzięcia (kampania promocyjna, druk materiałów promocyjnych) 3 500
SUMA: 73 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
ćwiczenia mięśni dna miednicy IMG_20180515_113729.jpg
ćwiczenia mięśni dna kobiety dojrzałe kobiety dojrza_e.jpg
ćwiczenia mięśni dna miednicy IMG_20180510_165024.jpg
zgoda DK Orle Gniazdo IMG_20180529_144156.jpg
zgoda DK Na Pięterku 20180529_162504.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Sobkowiak
Adres email sikorska.fizjo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest propozycją kontynuacji działania zakwalifikowanego do realizacji w konkursie projektów w Budżecie Obywatelskim na rok 2018 – aktualnie projekt ten jest realizowany w rejonie Chartowo, Rataje, Żegrze. Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie, wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia dla kobiet. Projekt dedykowany jest kobietom w różnym wieku, co pozwala pozytywnie ocenić jego dostępność. W opisie projektu nie oszacowano ilości uczestników grupy docelowej oraz ilości działań, co utrudnia odniesienie się do wysokości kosztów realizacji zadania i oceny adekwatności wnioskowanej kwoty do planowanego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 73 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 73 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Po analizie sprawozdania z realizacji projektu PBO 18 stwierdza się, że poniesione koszty są nieadekwatne do liczby osób uczestniczących w zajęciach.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Rataje
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: 1. Maria Chomicz 2. Katarzyna Cieślewicz - Galas 3. Małgorzata Dolata 4. Iwona Dolata 5. Ewa Dziamska 6. Łukasz Kapustka 7. Dominik Łagowski 8. Piotr Łozyniak 9. Teresa Mnich 10. Szymon Ossowski 11. Lesław Rachwał 12. Piotr Zbyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.