Uniwersytet Osiedlowy Główna


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Uniwersytet Osiedlowy Główna
Skrócony opis projektu
Uniwersytet Osiedlowy przez wydarzenia kulturalne, wykłady i warsztaty ma na celu zintegrować lokalną społeczność.
Opis projektu
Głównymi celami naszego projektu jest utworzenie na Głównej, jednej z peryferyjnych dzielnic Poznania, „Uniwersytetu Osiedlowego” mającego być namiastką domu kultury, miejscem integracji wszystkich mieszkańców dzielnicy, klubem dla dzieci i młodzieży oraz ośrodkiem dla seniorów.
W naszym założeniu projekt trwałby od kilkanaście miesięcy w różnych lokalizacjach na terenie Głównej (np. parafia, szkoła). W projekcie uczestniczyliby członkowie Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa i Kultury Staropolskiej „Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej”, doktoranci i studenci poznańskich uniwersytetów, członkowie różnych grup lokalnych. Nad całością wydarzenia czuwałby MOPR.
W ramach projektu studenci i doktoranci zajęcia i warsztaty mające na celu integrację lokalnej społeczności, powiększenie jej wiedzy o lokalnej historii, różnych kulturach, obcych językach itd.
W programie wydarzenia przewidywane są różnorodne zajęcia: wykłady otwarte dla wszystkich mieszkańców; lekcje żywej historii dla młodzieży; warsztaty dla dzieci połączone z pokazami; konferencje o problemach Głównej, zajęcia z instruktorem walki na szable, czyli „Sarmacki wf”. Łącznie przewidujemy przeprowadzić co najmniej 20 różnych wydarzeń.
Pragniemy zaznaczyć, iż byłaby to kontynuacja wydarzenia "Mały Uniwersytet Osiedlowy" realizowanego przez MOPR, mieszkańców Głównej i poznańskich pasjonatów historii.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Główna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

SP nr 45, budynek byłego gimnazjum, parafia
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Głównej, Zawad, Śródki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i seniorów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Główna to osiedle kontrastów. Z jednej strony powstają nowoczesne, często zamknięte i nieintegrujące się z resztą mieszkańców deweloperskie osiedla, z drugiej zaś, znaczna część Głównej jest zaniedbana przez miasto. Na Głównej brakuje domu kultury, miejsc gdzie młodzież mogłaby się rozwijać, czy miejsc spotkań dla mieszkańców. Główna boryka się także z dużą ilością nagromadzonych przez lata problemów.
Poprzez Uniwersytet Osiedlowy chcemy to zmienić. Pokazać, że Główna ma ogromny potencjał i posiadają własną, ciekawą historię, a także że nie są tylko „sypialnią miasta”, ale również miejscem, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne i dydaktyczne oraz które może zacząć tętnić życiem. Mamy też nadzieję, że dzięki Uniwersytetowi Osiedlowemu bardziej zintegrujemy lokalną społeczność.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
kredki, farby, papier, długopisy itd. ksero, toner do drukarki, druk plakatów i ulotek, materiały dla prowadzących, kawa, herbata, ciasteczka i inne artykuły spożywcze, zakup nagród dla dzieci. 5 600
Wynagrodzenie dla koordynatorów Uniwersytetu (11 miesięcy x 800 zł/miesiąc) 8 800
Konferencja o problemach Głównej – koszt sali, catering, itd. 5 000
„Sarmacki wf” i pokazy: zakup bezpiecznych 6-8 szt. szabel z pianki do ćwiczeń, zakup rekwizytów historycznych itp. oraz festyn podsumowujący wydarzenie – zakopanie kapsuły czasu. 12 200
Obsługa księgowa. 1 400
Wykłady i warsztaty - wynagrodzenie dla prowadzących (liczymy około 300 zł brutto za jeden wykład). Razem około 20 wykładów/warsztatów. 6 600
SUMA: 39 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Adam Szabelski
Adres email szabelskiadam@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 39 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 45 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: uchwała RO nr XLIII/147/VI/2018 z dnia 11.09.2018 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.