Budowa chodnika i oświetlenia ulicy Sycowskiej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Budowa chodnika i oświetlenia ulicy Sycowskiej
Skrócony opis projektu
Budowa chodnika wraz z montażem oświetlenia prawa strona ulicy Sycowskiej w kierunku Auchan.
Opis projektu
Projekt polega na wybudowaniu chodnika po prawej stronie ulicy Sycowskiej wraz z zamontowaniem lamp ulicznych od posesji nr 28/30 w kierunku do Auchan o dł. ok. 1 300 m. Przewiduje się zamontowanie ok. 20 lamp ulicznych. Zwiększy się przez to bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych, rowerzystów i samochodów po zmroku oraz przed świtem. Obecnie oświetlenie jest tylko do posesji nr 23, brak jest też bezpiecznego pobocza.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Sycowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

odcinek ulicy od posesji nr 28/30 w kierunku Auchan obr.36/11 dz. 20
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Fabianowo-Kotowo, mieszkańcy miasta Poznania ,m.in. mieszkańcy Osiedli; Junikowa, Górczyna, Kwiatowego, Świerczewa - w kierunku Centrum Handlowego, mieszkańcy ościennych gmin Plewisk, Komornik oraz osoby przejeżdżające przez ulice Sycowską w kierunku dzielnicy Grunwald czy też w kierunku do autostrady lub kierunek Wrocław, Zielona Góra.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Sycowska na tym odcinku tj od posesji nr 28/30 w kierunku Centrum Handlowego Auchan jest drogą przelotową w obu kierunkach, ważna arterią ruchu samochodowego łączącą trasę z Miasta Poznania dzielnicy Grunwald w kierunku Autostrady czy też do Wrocławia. Drogą tą poruszają się piesi, rowerzyści, samochody osobowe, ciężarowe, TIR-y oraz autobusy komunikacji miejskiej. Przy tej ulicy zlokalizowane są przystanki autobusowe ale bez bezpiecznych zatok autobusowych czy platform przystankowych. Ulica ta nie posiada na tym odcinku oświetlenia ulicznego, brak jest chodników. Wąskie nieregularne pobocze nie gwarantuje bezpieczeństwa pieszych czy rowerzystów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem 50 000
Montaż oświetlenia ulicznego zakłada się 20 lamp 300 000
Budowa chodnika szer. 2 mb o dl. ok. 1300 m 1 600 000
SUMA: 1 950 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sabrina Makowiak
Adres email sabrinacz@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ze względu na konieczność regulacji stanów terenowo-prawnych (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 12, lit. b). Ponadto realizacja przedmiotowego zadania w zakresie wykonania oświetlenia i chodnika, nie jest możliwa z uwagi na zbyt wąski pas drogowy (około 11 m) na wnioskowanym odcinku ul. Sycowskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 950 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 950 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.