Boisko marzeń z placem zabaw


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Boisko marzeń z placem zabaw
Skrócony opis projektu
Budowa boiska sportowego i doposażenie placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Opis projektu
Celem projektu jest wykorzystanie terenu zielonego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu na budowę boiska sportowego z pełnym wyposażeniem oraz doposażenie integracyjnego placu zabaw w zestaw dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową.
Obecnie w tych miejscach znajduje się uszkodzona nawierzchnie asfaltowa i teren trawiasty. Ze względu na dużą liczbę chętnych do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową, warto aby na tym terenie powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią. Boisko zostanie wyposażone w bramki, kosze i słupki do gry w piłkę siatkową. Ponadto zostanie postawione ogrodzenie z siatkami ochronnymi za bramkami. Koło boiska planujemy doposażyć już istniejący integracyjny plac zabaw w zestaw zabawowy dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nieszawska 21, 61-021 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą niepełnosprawni uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, mieszkańcy pobliskich osiedli, dzieci i młodzież z lokalnych placówek oświatowych , a także z obiektu będą miały możliwość korzystać kluby sportowe.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest promowanie aktywności fizycznej. Budowa boiska sportowego z pełnym wyposażeniem urozmaici możliwość spędzania czasu wolnego mieszkańców i zachęci ich do podejmowania różnorodnych działań wspierających aktywność fizyczną oraz wpłynie na pozytywny wizerunek szkoły. Przyczyni się do integracji szkoły ze społecznością lokalną oraz zminimalizuje zagrożenie wykluczenia społecznego naszych uczniów. Wpłynie również pozytywnie na uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego. Planowane boisko będzie przestrzenią do realizacji zajęć sportowych w ramach szkolnych kół zainteresowań oraz zajęć w ramach Olimpiad Specjalnych.
Doposażenie integracyjnego placu zabaw w zestaw zabawowy, który dostosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Proponowane urządzenia zabawowo-rehabilitacyjne umożliwią uczniom i mieszkańcom niepełnosprawnym ruchowo w pełni korzystać z atrakcji na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
sztuczna nawierzchnia 300 000 zł
urządzenia sportowe 40 000 zł
ogrodzenie, piłkochwyty 60 000 zł
zestaw zabawowy"Jacuś" 60 000 zł
przygotowanie terenu 30 000 zł
490 000
SUMA: 490 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sylwia Schulz
Adres email sylwiaschulz@wp.pl
Telefon 600430035
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 01.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyr. Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 490 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.