Punkt dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Punkt dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
Skrócony opis projektu
Punkt dziennego pobytu osób z niepełnosprawnością ruchową z możliwością rehabilitacji i konsultacji lekarskich
Opis projektu
Utworzenie punktu, z którego prawo korzystania mieliby wszyscy mieszkańcy
Poznania zmagający się z niepełnosprawnościami ruchowymi. Projekt dotyczy prawie 4 tys. osób, które w codziennym życiu -
pomimo wielu zapewnień o dostępie do świadczeń - są realnie ich pozbawione. Tym samym przewiduje się
utworzenie punktu dziennego pobytu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, gdzie można będzie skorzystać z niezbędnej rehabilitacji. Jednocześnie będzie to punkt konsultacyjny dla rodziców, którzy od lekarzy-specjalistów
będą mogli otrzymać niezbędną pomoc w zakresie leczenia ich dzieci.

W ramach działalności takich punktów należałoby zapewnić rehabilitantów oraz lekarzy-specjalistów z wielu dziedzin zdrowotnych, tak żeby pokryć wszystkie potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo miejsca te powinny pełnić
funkcję z zakresu tzw. opieki wytchnieniowej, co pozwoli na zapewnienie krótkotrwałej opieki dla osób z niepełnosprawnościami gdy
rodzic/opiekun jest hospitalizowany, wymaga zabiegów rehabilitacyjnych lub gdy opieka nad
osobą z niepełnosprawnością jest niemożliwa z uwagi na nagły wyjazd lub inne sytuacje życiowe.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lokalizacja wybrana w dalszym etapie realizacji i wyboru realizatora projektu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokal musi być dostosowany do potrzeb osób
Potencjalni odbiorcy projektu
Blisko 4 tys. mieszkańców Poznania z różnym poziomem niepełnosprawności ruchowej oraz ich rodziny
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu brakuje miejsc, gdzie o pomoc w zakresie rehabilitacji czy dostępu do lekarzy-specjalistów mogą
zwrócić się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Jednocześnie działających na terenie miasta poradni oraz
punktów realizujących zadania z zakresu tzw. opieki wytchnieniowej jest za mało.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt Utrzymania lokalu 60 000
Wyposażenie lokalu 50 000
Wynagrodzenia pracowników (lekarzy i rehabilitantów) 1 000 000
Dostosowanie lokalu do osób z niepełnosprawnościami 890 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Kierzek Koperska
Adres email katarzyna.koperska@nowoczesna.org
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest uzasadniony w zakresie identyfikacji potrzeb zapewnienia dostępu do świadczeń rehabilitacji leczniczej dla osób niepełnosprawnych oraz opieki wytchnieniowej. Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie, wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia. Proponowana w projekcie formuła prowadzenia zajęć w punkcie dziennego pobytu nie zawiera ograniczeń wiekowych. Dobór zakresu projektowanych zajęć i działań oraz opisany sposób ich realizacji, gwarantuje uzyskanie zakładanych w projekcie rezultatów. Koszty realizacji zadania są adekwatne do planowanego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Joanna Olenderek, Klaudia Tomczak-Łątkowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.