Osiedlowe punkty konsultacji zdrowotnej dla seniorów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Osiedlowe punkty konsultacji zdrowotnej dla seniorów
Skrócony opis projektu
Utworzenie darmowych, rotacyjnych punktów konsultacyjnych dla seniorów, obejmujących poradnictwo z zakresu:geriatrii, dietetyki i fizjoterapii.
Opis projektu
Utworzenie darmowych, rotacyjnych, miejskich punktów konsultacyjnych świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ten sposób poznańscy seniorzy zyskaliby dostęp do lekarzy, którzy mogą pomóc ocenić stopień dolegliwości i w razie potrzeby skierować na badania do specjalistów. Dyżury lekarskie byłyby prowadzone w ramach praktyk studenckich 1 dzień w tygodniu pod ścisłym nadzorem lekarzy specjalistów, którzy dbaliby o bezpieczeństwo pacjentów. Pomysł pozwoliłby seniorom skorzystać z porady dietetyka, geriatry czy fizjoterapeuty. Z drugiej strony projekt angażowałby także środowisko uniwersyteckie. Punkty byłyby bowiem miejscem, gdzie studenci - pod okiem lekarza-specjalisty - mogą nabyć wiedzę praktyczną i zdobyć umiejętności z zakresu współpracy ze starszym pacjentem. Jednocześnie rozwiązanie to jest spójne z polityką miasta Poznania, który w związku ze starzejącym się społeczeństwem podejmuje działania mające na celu poprawę jakości życia seniorów w Poznaniu, dając im dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Punkty działałyby na terenie miasta i działałyby raz w tygodniu w określonych godzinach. Realizacja projektu wymaga przystosowania lokalu na potrzeby organizacji punktów oraz zatrudnienia lekarzy-specjalistów udzielających porad i sprawujących opiekę nad praktykującymi studentami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Udostępnione realizatorom projektu lokale w obrębie dzielnic Miasta Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lokal musi być dostosowany do potrzeb osób starszych (brak barier architektonicznych ograniczających dostęp osobom niepełnosprawnym i starszym)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania powyżej 65 roku życia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt adresowany jest do poznańskich seniorów. Zapewnienie najstarszym mieszkańcom Poznania dostępu do podstawowej konsultacji z zakresu dietetyki, fizjoterapii czy geriatrii pozwoli zdiagnozować wiele problemów wieku podeszłego już na ich początkowym etapie, co pozytywnie wpłynie na poprawę ogólnego stanu zdrowia mieszkańców Poznania. Ścisła współpraca z Uniwersytetem Medycznym pozwoli w znaczącym stopniu obniżyć koszty prowadzonej działalności, a przy tym Punkty będą miejscem, gdzie zainteresowani studenci pod okiem opiekuna odbędą potrzebną praktykę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
lokal 50 000
wynagrodzenie lekarzy - specjalistów i zespołu medycznego 160 000
wyposażenie w podstawowy sprzęt medyczny 20 000
SUMA: 230 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
List popierający od Miejskiej Rady Seniorów Poparcie dla projektu pos_a Marka.2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Ruciński
Telefon 516794228
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie, wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia dla osób w wieku 65+. Konsultacje z zakresu geriatrii, dietetyki i fizjoterapii mogą stanowić uzupełnienie oferty publicznych podmiotów leczniczych, których działalność finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Koszty realizacji zadania są adekwatne do planowanego przedsięwzięcia. Atutem projektu może być dostępność dla mieszkańców w różnych rejonach miasta, gdyż konsultacje maja się odbywać rotacyjnie w wielu punktach. Dobór zakresu projektowanych zajęć i działań oraz opisany sposób ich realizacji, gwarantuje uzyskanie zakładanych w projekcie rezultatów.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 230 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 230 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.