Ścieżka rowerowa Słowiańska - Poznańska/Roosevelta


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Ścieżka rowerowa Słowiańska - Poznańska/Roosevelta
Skrócony opis projektu
Budowa drogi rowerowej od przystanku Słowiańska (wzdłuż tramwaju) aż do skrzyżowania Libelta/Poznańska/Roosevelta
Opis projektu
Link do proponowanego przebiegu trasy: https://drive.google.com/open?id=1WL1qrJoedY2e-IG2BhIw3aRdA7KMlfAM&usp=sharing

Projekt zakłada budowę nowego bezpośredniego połączenia węzła Słowiańska (prawie) z Mostem Teatralnym. Obecnie bardzo dużo rowerzystów jadących z północy Poznania jedzie istniejącą ścieżką do Armii Poznań, a następnie wąską i niebezpieczną ul. Pułaskiego. Zdarza się, że część z nich, w obawie o własne bezpieczeństwo, jedzie chodnikiem. Nowa trasa pozwoli im poczuć się bezpiecznie i być może zachęci innych do przesiadki na rower. Projekt zakłada budowę asfaltowego ciągu rowerowego o szerokości 2-2.5 metra (jeśli wystarczy środków to 3) od przystanku Słowiańska - początek przy południowym krańcu przystanku w stronę os. Sobieskiego (jak na w/w mapie), dalej między drzewami a tramwajem trasa lekko odbiegałaby w stronę ulicy aż do istniejącej drogi z płyt betonowych (prawdopodobnie drogi technicznej PST), następnie nad Bogdanką i przecianałaby istniejącą drogę w parku Wodziczki. Dalej droga płytowa odbiega na prawo, a trasa wiedzie między filarami estakady a betonowymi fundamentami nigdy niewybudowanego przystanku. Następnie przejazd przez al. Wielkopolską i torowisko tramwajowe (bez sygnalizacji) - nie wymaga się tutaj żadnego wycinania drzew. Dalej trasa wiodłaby parkingiem klepiskiem i w wariancie podstawowym skręcałaby pod tramwajem do istniejącego wiaduktu pod torami kolejowymi na Krzyż i Szczecin. Dalej, jeśli to możliwe - bo jest dosyć wąsko w tym miejscu - trasa wiodłaby do miejsca docelowego, czyli na skrzyżowanie Poznańskiej i Libelta. Alternatywnie można ją poprowadzić śladem ul. Niskiej, tak jak na podlinkowanej mapie czy załączonym zdjęciu. Można rozważyć również dopuszczenie ruchu rowerowego (dopuszczenie, nie nakaz) po wschodniej stronie ul. Roosevelta, gdzie ruch pieszych jest niewielki i znacznie mniejszy od tego po stronie zachodniej.

Link do poglądowej mapy: https://drive.google.com/open?id=1WL1qrJoedY2e-IG2BhIw3aRdA7KMlfAM&usp=sharing
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Słowiańska - Mieszka I - al. Wielkopolska - Norwida/Niska - Pozańska - Roosevelta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przebieg niemal identyczny z trasą PST
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści z północy Poznania i Winograd, studenci UAM, uczniowie, biegacze, pasażerowie PST, wszyscy mieszkańcy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie przejazd rowerem ze Słowiańskiej do Mostu Teatrlanego wymaga poruszania się częściowo po ścieżce rowerowej i częściowo po ulicy Pułaskiego. Ten fragment jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest wąsko, a samochody jadą z dużą prędkością. Nowa trasa poprawiłaby bezpieczeństwo oraz czas przejazdu do centrum. Zachęci kierowców do przesiaski na rower. Byłaby także dobrą drogą alternatyną w razie awarii tramwaju.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
asflat 500 zł/m2 (1.5 km / 2 m szer.) 1 500 000
mostek na Bogdance i pozostałe zadania 500 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
proponowany przebieg przebieg.png
alternatywny przebieg - zbliżenie zoom.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wiktor Maćkowiak
Adres email masloo5000@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni. Przy analizie struktury własnosci wzięto pod uwagę zarówno przebieg preferowany jak i alternatywny.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Obecnie opracowywana jest koncepcja drogi dla rowerów po śladzie bardzo zbliżonym do przedmiotowego projektu. Przedmiotowa koncepcja ma określić możliwości realizacyjne i koszty szacunkowe inwestycji. Przewidywany termin zakończenia koncepcji planowany jest na sierpień 2018 r. Na obecnym etapie, bardzo wstępne szacunki kosztowe zostały określone w zależności od wariantu rozwiązania od 2 mln zł do 6,5 mln zł. Koszty te nie uwzględniają kosztów budowy mostu na Bogdance.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.