Sołackie Tablice Informacji Pasażerskiej


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Sołackie Tablice Informacji Pasażerskiej
Skrócony opis projektu
Instalacja Tablic Informacji Pasażerskiej na przystankach autobusowych i tramwajowych na terenie osiedla Sołacz.
Opis projektu
Projekt zakłada montaż dwunastu Tablic Informacji Pasażerskiej (TIP) na przystankach autobusowych oraz tramwajowych zlokalizowanych na terenie osiedla Sołacz. Montaż tablic na tych węzłach komunikacyjnych pozwoli użytkownikom komunikacji miejskiej na lepsze i efektywniejsze korzystanie z usług MPK oraz pozwoli na zoptymalizowanie czasu podróży poprzez wybór najdogodniejszego lub najszybszego czasowo transportu miejskiego. Projekt zakłada montaż TIP na przystankach autobusowych dla linii 64 i 60 oraz tramwajowych linii 9 i 11, o wspólnej nazwie przystankowej "Nad Wierzbakiem"; na przystankach autobusowych dla linii 64, 60 i 82 o nazwie przystankowej "Śląska", na przystankach autobusowych dla linii 60, 64, 82 oraz tramwajowych linii 9 i 11 o wspólnej nazwie "Uniwersytet Przyrodniczy"; na przystanku tramwajowym linii 9 i 11 o nazwie przystankowej "Klin"
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nad Wierzbakien, Al. Wielkopolska, Wojska Polskiego, Wołyńska,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja TIP na przystankach pn. "Nad Wierzbakiem", "Śląska", "Klin" i "Uniwersytet Przyrodniczy"
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą wszyscy użytkownicy komunikacji miejskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Montaż dwunastu Tablic Informacji Pasażerskiej na węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie osiedla Sołacz pozwoli użytkownikom komunikacji miejskiej na lepsze i efektywniejsze korzystanie z usług MPK oraz pozwoli na zoptymalizowanie czasu podróży poprzez wybór najdogodniejszego lub najszybszego czasowo transportu miejskiego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Opracowanie koncepcji montażu jednej tablic ITS - bez kosztów - po stronie ZTM
2. Projekt montażu jednej tablicy ITS - 5000zł
3. Zakup, dostawy i montażu jednej tablicy ITS - 40000zł
4. Koszty utrzymania tablicy w kolejnych latach - 5000 zł
5. Podsumowanie: (punkt: 2+3+4) tj.: 50000zł x 12 tablic TIP = 600000zł
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego Tablice Informacji Pasa_erskiej.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kamiński
Adres email michal90@vp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 01.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna UCHWAŁA NR 28/VII/2018 ZARZĄDU OSIEDLA SOŁACZ z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd opiniował w składzie: Paweł Szwaczkowski - przewodniczący zarządu Osiedla Sołacz, Bogumiła Rosińska - zastępca przewodniczącego zarządu Osiedla Sołacz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.