Rubież dla pieszych - budowa chodnika


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rubież dla pieszych - budowa chodnika
Skrócony opis projektu
Budowa chodnika wzdłuż utwardzonej części ulicy Rubież od ul. Juranda do przejazdu kolejowego
Opis projektu
W ramach rejonowego projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 na Naramowicach proponuję wybudowanie chodnika, umożliwiającego mieszkańcom bezpieczne dojście do ich mieszkań/domów, pracownikom Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego bezpieczne dotarcie do pracy, dzieciom bezpieczne dotarcie do przedszkola Parkowe Skrzaty a spacerowiczom bezpieczne korzystanie z ulicy. W chwili obecnej chodnika przy wyżej wymienionym odcinku brak. Piesi przemieszczają się po terenie gruntowym o nierównej nawierzchni, na której podczas opadów atmosferycznych często utrzymują się kałuże. Alternatywą dla nich jest korzystanie z ulicy na której obowiązuje dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym czyli 50 km/h. Nadmieniam, iż ulica Rubież nie jest drogą osiedlową a brak chodnika zmusza pieszych do korzystania z jedni razem z poruszającymi się pojazdami. Poniżej zdjęcia przedstawiające stan obecny przedmiotowego terenu. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na wąski odcinek na skrzyżowaniu ulicy Rubież z ulicą Bronisza.
Proponuję budowę chodnika z kostki lub płyt betonowych na podbudowie. Odcinek na którym miałby być wybudowany chodnik zaczyna się tam gdzie asfaltowa część Rubieży - wzdłuż działki na której położony jest PPNT (po stronie PPNT) dalej wzdłuż ul. Rubież w stronę ulicy Boranta, następnie można go dołączyć do istniejącego już chodnika przed przejazdem kolejowym. Proponowana lokalizacja może ulec zmianie ze względu na potencjalne przeszkody w postaci instalacji etc.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rubież skrzyżowanie z Juranda w kierunku tunelu pod przejazdem kolejowym

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Nowy chodnik będzie wizytówką Poznania dla osób odwiedzających Poznański Park Naukowo Technologiczny organizujący m.in. Laboratorium Wyobraźni oraz Piknik Wyobraźni. Służyć będzie pracownikom parku technologicznego ale przede wszystkim mieszkańcom Poznania. Korzystać będą z niego również dzieci z Przedszkola "Parkowe Skrzaty" umieszczonego na początku planowanego chodnika.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Rubież stanowi jedyną alternatywę w tej części Naramowic dla ruchliwej i hałaśliwej ulicy Naramowickiej. Zaplanowany chodnik będzie przebiegał wzdłuż Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego, będzie szansą na wyprowadzenie pieszych z jezdni i zwiększenie ich bezpieczeństwa. Obecnie wobec jego braku na wąskiej ulicy spotykają się samochody, rowerzyści i piesi, w tym szczególnie matki z wózkami oraz dzieci uczęszczające do przedszkola: Parkowe Skrzaty przy PPNT. Na załączonych zdjęciach widać, że piesi i tak "uciekają" z ruchliwej ulicy i sami wytyczyli sobie naturalną ścieżkę. Dodatkowo szczególnie niebezpiecznie jest w godzinach rannych kiedy kadra PPNT udająca się z przystanku autobusowego do pracy porusza się wzdłuż ulicy stanowiącej ucieczkę samochodów przez korkiem na ulicy Naramowickiej. Ulica Rubież stanowi również cel licznych spacerowiczów udających się w kierunku północnym.
Budową zainteresowany byłby szczególnie PPNT i środowisko firm, które są w nim zlokalizowane.
Inwestycja nie wyklucza się z planowaną przebudową ulicy Rubież - ma ona dotyczyć części nieutwardzonej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- budowa chodnika z kostki brukowej długość 425 m szerokość 1,5 m, krawężniki, obrzeża betonowe, chodnik z kostki brukowej lub płyt betonowych 260 000
SUMA: 260 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Początek planowanego chodnika - dojście do przedszkola Parkowe Skrzaty IMG_20180527_200358.jpg
Wąskie gardło skrzyżowanie Rubież i Bronisza - widać wytyczoną ścieżkę przez pieszych IMG_20180527_195834.jpg
Wzdłuż PPNT IMG_20180527_195801.jpg
Prowizoryczna substytut chodnika IMG_20180527_200125 (1).jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko ARTUR GORWA
Adres email gorwa.artur@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ projekt jest sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. e) Ulica Rubież wymaga gruntownej przebudowy. Zgodnie z §5 obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPU plan nr Na "Obszar Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz", uchwała o zatwierdzeniu XX/256/VII/2015 z dnia 2015.11.17) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto MPZP określa, aby w pasie drogowym była jezdnia i obustronne chodniki. Projekt PBO zakłada budowę chodnika o szerokości 1,5 m, co jest niezgodne z obecnymi warunkami technicznymi. Minimalna szerokość chodnika przy jezdni to 2,0 m. Pas drogowy nie pozwala na odsunięcie chodnika od jezdni, jest wąski i konieczna jest regulacja związana z wykupem terenów, co wymaga konieczności regulacji stanów terenowo-prawnych. W związku z powyższym realizacja zadania jest sprzeczna z zasadami PBO19. (Rozdział 2, pkt. 12, lit. b) Przedmiotowe zadanie w danym zakresie jest uwzględnione w planie finansowym Miasta Poznania na 2018 rok pn. „Budowa ulic Rubież i Bolka”, w związku z czym wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit c).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 260 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 010 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.