Łazarskie Laboratorium Aktywności


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Łazarskie Laboratorium Aktywności
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów i innych aktywności o charakterze kulturalno-edukacyjnym na Łazarzu
Opis projektu
W ramach projektu przewidziano organizację ok. 15 koncertów, ok. 5 spektakli teatralnych dla dorosłych, ok. 15 spektakli i animacji dla dzieci, cotygodniowych milong czyli wieczorków integracyjne przy muzyce, a także warsztatów kulinarnych, pikników, wycieczek dla mieszkańców i spotkań integracyjnych. Zaplanowano zajęcia stałe oraz mające charakter warsztatowy: np. warsztaty treningu pamięci i kreatywności , warsztaty teatralne dla dzieci, dorosłych i seniorów. Na w/w zaproponowane zajęcia jest bardzo duże zapotrzebowanie a nie bez znaczenia jest fakt, iż byłyby one bezpłatne.
W roku 2019 obędzie 30 edycja Dni Łazarza, najstarszego święta dzielnicowego w Poznaniu. Dni Łazarza to impreza odbywająca się w wieku punktach dzielnicy adresowana do wszystkich grup wiekowych. Najstarsze i największe Święto dzielnicowe miasta Poznania, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 1987. Impreza wznowiona w 1991 roku, jest nieprzerwanie organizowana do dnia dzisiejszego. Od kilkunastu lat znakiem firmowym Dni Łazarza jest Parada Łazarska przemierzająca ulicę Głogowską.
Celem przedsięwzięcia jest:
- Promocja tradycji i dnia dzisiejszego, dzielnicy Łazarz, jednej z najstarszej i najbardziej charakterystycznych dzielnic Poznania z ciągle trwającym klimatem starego Poznania, po którym chadzał Stanisław Strugarek, a w naszej wyobraźni jego Wujek Cesiu i jego kontynuator Stary Marych.
- Kultywowanie gwary poznańskiej, historii Poznania, dorobku i tradycji dzielnicy
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Klub Krąg ul. Dmowskiego 37 w Klubie Krąg lub w przypadku braku zgody na realizację w innej placówce kulturalno oświatowej na Łazarzu, Ogród Łazarz, Park Wilsona, lub inna lok. wskazana przez miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dni Łazarza- impreza zlokalizowana w różnych punktach dzielnicy Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Poznania, a w szczególności mieszkańcy Łazarza i Jeżyc. Projekt zakłada różne aktywności dla wszystkich grup wiekowych lecz w szczególności odnosi się do grup najsłabszych: wsparcia rodziny czyli do rodzin z dziećmi, niepełnosprawnych oraz do seniorów. W dzielnicy Łazarz mieszka wielu seniorów, którzy chcieliby aktywnie spędzać czas.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z obserwacji Klubu Krąg wynika bardzo duże zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne oraz zajęcia warsztatowe i wspomagające aktywność. Wszystkie imprezy będą miały charakter otwarty i dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami. Jak pokazała realizacja dofinansowanych przez Miasto Poznań projektów nie ma problemu z frekwencją, wręcz przeciwnie zapotrzebowanie na tego typu imprezy jest dużo większe. Projekt realizowany może być m.in. w klubie Krąg na Łazarzu – w spauperyzowanej dzielnicy zagrożonej dysfunkcjami społecznymi. Z przeprowadzonych diagnoz (przez studentów psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) w latach ubiegłych metodami obserwacji czynnej i ankietami okazuje się, że mieszkają tu ludzie, którzy mają czas wolny, który pożytkują biernie w domach oglądając telewizję, ale wykazują chęć włączenia się w różnego rodzaju aktywności. I do kulturalnego spędzenia wolnego czasu oraz propagowanie zdrowego stylu życia chcemy ich zachęcić.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koncerty, spektakle teatralne dla dorosłych, spektakle i animacje dla dzieci, a także inne zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i seniorów 143 500
Organizacja Dni Łazarza 30 000
Pikniki 3 x 5000 zł, wycieczki dla mieszkańców 3 x 3000 zł, spotkania integracyjne 3 x 2000 30 000
Koordynacja projektu, obsługa księgowa, promocja projektu 25 000
SUMA: 228 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda na realizację projektu skanowanie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Heller
Adres email heller.joanna@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b. notatka GP 13.06: Wnioskodawca zgodził się na dopuszczenie realizacji projektu w innej lokalizacji
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 228 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 228 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała Rady Osiedla Św.Łazarz z dnia 5 września 2018 r.rekomendująca projekt do realizacji.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.