Rzeka Warta dla senioròw


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rzeka Warta dla senioròw
Skrócony opis projektu
Zmieniająca się przyroda w 3 porach roku, poznanie miasta , historia , relaks .
Opis projektu
Projekt dotyczy integracji i aktywizacji senioròw poprzez organizację rejsòw rzeką Wartą , obsrwację zmieniającej się przyrody,zmiany zachowania zwierząt i licznego ptactwa. Podczas spotkania poznanie historii naszego miasta z perspektywy rzeki. Małe grupy, ktòre świetnie czują się w swoim towarzystwie potrafią się lepiej zintegrować, a wspólny rejs i uczestnictwo w sterowaniu łodzią, pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę rzeki i takiej formy wypoczynku. Rejsy mogłyby się odbywać na odcinku Poznań - Czerwonak , gdzie istnieje możliwość zorganizowania ogniska , co dodatkowo uatrakcyjniałby wycieczkę .
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Start Port Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Bezpieczne miejsce zabrania pasażeròw
Potencjalni odbiorcy projektu
Poznańscy seniorzy : Uniwersytety trzeciego wieku, osiedlowe kluby seniora , mieszkańcy ,ktòrych stan zdrowia pozwala domòw opieki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Widoczny deficyt na tego typu atrakcje . Rozwój i opieka nad osobami starszymi, bardzo widoczna w mieście Poznań. Jednak jest popyt na turystyczny i rekraacyjny na śwerzym powietrzu .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt kilkugodzinnego czarteru na trasie Poznań- Czerwonak, wraz z pobytem dla 8 osòb to 600 PLN, w ceniie już ognisko, dla każdej grupy. Plan 10 rejsów po 8 osòb przez 3 pory roku. 18 000
SUMA: 18 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominika Różycka
Adres email dominika.rozycka@vp.pl
Telefon 501038750
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uwzględnia aspekt integracji i aktywizacji seniorów. Walor przyrodniczy i integracja seniorów w przestrzeni miasta są ważną propozycją dla seniorów, choć projekt mógłby być realizowany również w ramach ogłaszanych przez Miasto postępowań konkursowych.
  Zespół Obradował w składzie: Lidia Płatek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 18 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 18 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.