Zmieniamy skwery Ekę i Focha


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zmieniamy skwery Ekę i Focha
Skrócony opis projektu
Metamorfoza skwerów - nowa aranżacja zieleni oraz małej architektury, otwarcie skwerów dla mieszkańców Łazarza
Opis projektu
Metamorfoza skwerów poprzez ponowne urządzenie zieleni oraz wprowadzenie małej architektury jak np. ławki lub siedziska, stolik do gry w szachy, fontanna lub inny element małej architektury, które stanowiłby element kompozycyjny skweru.
Szczegółowe propozycje:
dla Skweru Eki:
- wprowadzenie zróżnicowanej rzeźby terenu - jego częściowe wyniesienie od strony północnej np.głazy lub skalniak, nasadzenie drzew
- część centralna powinna być otwarta, służyć wypoczynkowi (ławki z pergolami - zapewniające rusztowanie dla roślin pnących i jednocześnie cień dla odpoczywających)
- w miejscu obecnej studni (w miarę możliwości technicznych) lub w części centralnej - wprowadzenie fontanny lub podświetlonej rzeźby (sztuka nowoczesna/element geometryczny)
- likwidacja parkowania dookoła skweru
- usunięcie kosza na śmieci z centralnej części skweru, w miejsce obecnych miejsc postojowych - stojaki na rowery, kosz na śmieci
- instalacja i montaż kamery monitoringu
- oświetlenie skweru (lampy solarne)
dla Skweru Focha:
- zachowanie istniejących drzew, uporządkowanie, nowa aranżacja krzewów, wprowadzenie rabat kwiatowych
- wprowadzenie małej architektury - ławki, siedziska, kosze na odpady, element dekoracyjny - np. rzeźba, element podświetlany
- usunięcie parkowania z chodnika od północnej strony skweru oraz likwidacja parkowania w jego zachodniej części - wygrodzenie całego terenu słupkami, dodatkowo od strony zachodniej montaż stojaków na rowery
Całość zachowana w nowoczesnym, minimalistycznym stylu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skwer Focha przy ul. Wyspiańskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skwer Eki przy ul. Małeckiego
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Łazarza, mieszkańcy innych części Poznania przebywający w pobliżu i na skwerach, przyjezdni i goście z innych miast i regionów
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Skwer Focha i Eki niedawno zyskały nowych patronów, nowe nazwy, warto by ich zmiana nie była tylko symboliczna lecz aby była to przestrzeń godna swoich patronów. Nowe urządzenie skwerów ma na celu stworzenie enklaw zieleni otwartych dla mieszkańców, oraz osób odwiedzających Łazarz, odmienione skwery będą miejscami pozytywnie wpływającymi na wizerunek osiedla, urządzenie zieleni oraz otwarcie przestrzeni w sposób ograniczający jego dewastację poprzez zaśmiecanie, deptanie trawy, wyprowadzanie psów czy nielegalne parkowanie to oddanie tych niewielkich przestrzeni mieszkańcom, którzy w tak gęstej zabudowie zyskają przyjemne dla oka miejsce, które będzie zachęcało do wypoczynku, będzie wizytówką Łazarza
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt aranżacji Skweru Eki
80 000
projekt aranżacji Skweru Focha 60 000
wykonanie nowej aranżacji skweru Eki 250 000
projekt, insralacja i montaż monitoringu Skweru Eki 50 000
wykonanie nowej aranżacji skweru Focha 120 000
SUMA: 560 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
parkowanie wokół Skweru Eki 1.jpg
przykładowa ławka z pergolą 3.jpg
parkowanie na chodniku przyległym do Skweru Focha 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Michalak-Pietkiewicz
Adres email agmm@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 01.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ skwer został zrewitalizowany około 3 lat temu. Kolejna rewitalizacja w tak krótkim czasie byłaby zatem niegospodarnością. Skwer Focha nie posiada ławek, gdyż zostały usunięte na prośbę mieszkańców ze względu na bytowanie bezdomnych. Zieleń jest na bieżąco uzupełniana, zatem nie ma konieczności jej rewitalizacji. Ponadto realizacja zadania koliduje z zaplanowanym już zadaniem - wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu. W ramach tego zadania określana będzie m.in. organizacja ruchu i jej ewentualne zmiany i dopiero po zakończeniu ich realizacji można dokonywać rewitalizacji skwerów. Ponadto nie ma możliwości zrealizowania zadania w 2019 roku. Realizacja zadania sprzeczna z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 2 pkt. 12 lit. c)
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 560 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 555 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.