Niedzielne koncerty w Ogrodzie Botanicznym


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Niedzielne koncerty w Ogrodzie Botanicznym
Skrócony opis projektu
Zorganizowanie cyklu niedzielnych koncertów plenerowych dla mieszkańców Poznania, w Pawilonie Letnim Ogrodu Botanicznego UAM.
Opis projektu
Celem projektu jest przeprowadzenie na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cyklu otwartych, letnich, niedzielnych koncertów plenerowych dla mieszkańców Poznania. Koncerty odbywałyby się co tydzień od początku lipca do połowy września. Łącznie byłoby to 12 wydarzeń artystycznych, podczas których prezentowane będą różnorodne style i formy muzyczne: od muzyki klasycznej, piosenki aktorskiej, kabaretowej czy folkowej, do popularnej i innych. Ogród jest bardzo wdzięczną scenerią dla różnorodnych wydarzeń artystycznych. Muzyka w ogrodach i parkach obecna jest w wielu miastach świata. Atrakcyjna, kameralna przestrzeń Ogrodu Botanicznego pozwala wytworzyć swobodną, rodzinną atmosferę. W ramach wydarzenia swoją twórczość promować mogą między innymi artyści lokalni i regionalni. Formuła proponowanego cyklu nawiązywać będzie do znanych już Poznaniakom „Koncertów pod Kasztanami”, które odbywały się w Ogrodzie przez dwa sezony w latach 2014-2015 i będzie niejako ich kontynuacją. Wstęp na koncerty byłby bezpłatny. Poza mieszkańcami Poznania mogliby na nie przychodzić także goście odwiedzający nasze miasto w okresie letnim. Byłaby to więc dodatkowa atrakcja turystyczna, promująca Poznań jako miasto melomanów. Scena koncertowa mieściłaby się w Pawilonie Letnim Ogrodu Botanicznego. Brak konieczności budowy specjalnej sceny ogranicza koszty, a jednocześnie stara, zabytkowa architektura Pawilonu i urocze otoczenie dodatkowo zwiększają atrakcyjność wydarzeń.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Dąbrowskiego 165

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pawilon Letni w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem osób z najbliższych dzielnic.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Choć lato to okres wakacji, znaczna część Poznaniaków spędza większą jego część w mieście. Ważne i potrzebne jest więc istnienie wydarzeń, które zapewnią wszystkim mieszkańcom dostęp do wartościowych i atrakcyjnych form wypoczynku. Ogród Botaniczny UAM jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Poznania parków (ok. 120 tys. gości rocznie). Jego urokliwe alejki i ścieżki edukacyjne, poprowadzone wśród bogatych zbiorów roślinnych, są ogólnie dostępnym miejscem wypoczynku. Ogród jest przestrzenią spotkań kulturalnych i wydarzeń artystycznych – na jego terenie organizowane są m.in. prelekcje i wystawy otwarte dla szerokiego grona publiczności. W latach 2014 i 2015 odbywały się tu plenerowe „Koncerty pod Kasztanami”, które cieszyły się bardzo dużą popularnością i gromadziły nieraz po kilkaset osób publiczności. Taka forma wypoczynku i obcowania z kulturą w lekkiej, letniej formie i okolicznościach, wyraźnie odpowiadała mieszkańcom Poznania, dlatego proponuję wznowienie i kontynuację tej wartościowej inicjatywy
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Organizacja koncertów – w tym obsługa nagłośnieniowa, wynagrodzenia dla wykonawców, prace porządkowe po koncertach, uruchomienie dodatkowego parkingu 85 000
Udostępnienie terenu Ogrodu Botanicznego - bezpłatne 0
SUMA: 85 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Koncerty w Botaniku1 IMG_5847.JPG
Koncerty w Botaniku2 IMG_7333.JPG
Koncerty w Botaniku3 IMG_7405.JPG
Koncerty w Botaniku4 IMG_8398.JPG
Opinia dyrekcji Ogrodu Botanicznego UAM Poparcie_projektu_POB_Koncerty.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Justyna Wiland-Szymańska
Adres email wiland@amu.edu.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 85 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ogrody
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.