Dziecięcy Raj na Świerczewie


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Dziecięcy Raj na Świerczewie
Skrócony opis projektu
Wybudowanie placu zabaw na Szachtach w rejonie stawu Glabisa, w pobliżu wieży widokowej.
Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych na świerczewskich Szachtach, w pobliżu Starej Cegielni i stawu Glabisa, tuż obok budowanej wieży widokowej. Rejon ten jest bardzo dobrze przystosowany do rodzin z dziećmi, które chcą miło spędzić czas na świeżym powietrzu, jednak brakuje atrakcji dla naszych pociech jakim jest plac zabaw. Głównym założeniem tego projektu jest aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu przez dzieci, tworzenie silniejszych więzi z rodzicami i rówieśnikami, nie wspominając już o pozytywnym wpływie placu zabaw na rozwój dziecka jakim jest między innymi: rozwój równowagi i koordynacji ruchowej, ocena ryzyka i planowanie ruchu, współdziałanie obu półkul mózgowych, rozwój układu nerwowego, rozwój wyobraźni i kreatywności, rozwój małej i dużej motoryki, pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości itp.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Mieleszyńska (Ku Cegielni), Świerczewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W pobliżu Starej Cegielni i budowanej wieży widokowej
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodziny z dziećmi
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt został stworzony z myślą o najmłodszych, ponieważ w pobliżu Szacht oraz terenach przylegających trudno jest znaleźć bezpieczny, zadbany i dobrze wyposażony plac zabaw. Najbliższym terenem zagospodarowanym dla dzieci jest plac zabaw, który jest dosyć zniszczony i niebezpieczny, znajduję się on obok boiska przy ulicy Wróblewskiego i Buczka. Druga lokalizacja, która udostępnia możliwość dziecięcej zabawy jest bardzo oddalona od Świerczewskiego parku i położona przy ulicy Leszczyńskiej (w rejonie ulic Bojanowskiej i Obrzańskiej) blisko ruchu samochodowego, przez co, zapach spalin i hałas pojazdów nie pozwala na pełną rekreację dzieci i ich rodzin.
Uważam, że z placu zabaw wybudowanego na Szachtach korzystaliby najmłodsi nie tylko z pobliskich domów, ale z całego osiedla Świerczewo. Byłby on wspaniałym rozwiązaniem na promowanie aktywnego spędzania czasu dzieci i ich rodzin na świeżym powietrzu.
A jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo i zabezpieczenie terenu placu zabaw możliwe byłoby wykorzystanie planowanego monitoringu znajdującego się przy wieży widokowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa placu zabaw 100 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Izabela Bernat
Adres email konatowskaizabela@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 01.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ w chwili obecnej trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w danej lokalizacji. Ponadto, plany miasta idą w kierunku utrzymania danego terenu w stanie naturalnym, półdzikim, bez wprowadzania infrastruktury oraz zmiany funkcji. Teren ten posiada wyjątkowo wysoką wartość przyrodniczą oraz jest siedliskiem unikatowej fauny i flory, stanowiąc jedno z najcenniejszych miejsc na terenie miasta Poznania. (Rozdział 2, pkt. 13, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 95 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.