Oświetlenie na północnym brzegu jeziora Rusałka


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Oświetlenie na północnym brzegu jeziora Rusałka
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada montaż latarni solarnych lub tradycyjnych wzdłuż ścieżki na północno-wschodnim brzegu jeziora Rusałka
Opis projektu
Projekt polega na montażu oświetlenia solarnego lub tradycyjnego na północnym brzegu jeziora Rusałka - od kąpieliska w stronę stadionu lekkoatletycznego. Obecnie istnieje już oświetlenie na krótkim odcinku ścieżki w pobliżu wiaduktu kolejowego. Dalej w kierunku plaży nie ma jednak oświetlenia nad samym brzegiem jeziora, gdyż latarnie postawiono tylko wzdłuż szerokiej drogi gruntowej, używanej głównie przez rowerzystów, która biegnie w głębi lasu. Węższa ścieżka na brzegu, z której korzystają głównie piesi, pozostaje zaś praktycznie niedostępna po zmroku. Dokładną lokalizację odcinka, na którym proponuje się montaż oświetlenia, przedstawiono na zdjęciu satelitarnym Google Earth w załączniku.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Warmińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Golęcin
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy spacerowicze, biegacze i rowerzyści nad Rusałką - poznaniacy, studenci i turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rusałka jest bardzo popularna wśród biegaczy i spacerowiczów zamieszkujących zachodnią część Poznania. W porównaniu z leżącym na drugim końcu miasta jeziorem Maltańskim jest jednak nieco zaniedbana i mniej zagospodarowana. Jednym z mankamentów jest brak oświetlenia nad samym brzegiem jeziora. Przez to teren ten staje się niedostępny i niebezpieczny po zmroku, a przecież nie brakuje chętnych do wieczornych spacerów czy przebieżek. Ścieżka, której dotyczy projekt, jest jedną z najczęściej uczęszczanych na Golęcinie. Ponadto wieczorne oświetlenie linii brzegowej byłoby bardzo estetyczne i dodałoby jezioru uroku, zwłaszcza gdyby latarnie udało się zamontować przodem do tafli Rusałki.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej 50 000
Montaż latarń na odcinku ok. 800 metrów 400 000
SUMA: 450 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Na czerwono zaznaczono nieoświetlony odcinek ścieżki Oswietlenie na Rusalce.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Wesołek
Adres email ewa.pzn@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni - ZLP.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ jego realizacja naruszałaby obowiązujące przepisy prawa, tj. Ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z 2018 r. poz. 650, 651 oraz ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650, 663 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. g). Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650, 663 o ochronie zwierząt, zwierzęta powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Ponadto zgodnie z art. 7 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z 2018 r. poz. 650, 651 należy prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną według planów urządzenia lasu, w szczególności z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Oświetlenie przy brzegu jeziora Rusałka jest niemożliwe do wykonania, ze względu na proponowany przebieg po wąskiej ścieżce. Realizacja zadania wymagałaby także wycinki dużej ilości drzew i zniszczenia systemów korzeniowych. Oświetlenie w lasach zakłóca dobowy rytm flory i fauny, a pora nocna jest jedynym okresem odpoczynku organizmów dziennego trybu życia, na ten fakt należy kierować szczególną uwagę w lasach ochronnych miast. Ekosystemy leśne są ostojami naturalnych procesów przyrodniczych, w związku z czym nie można dopuścić do przejmowania przez lasy funkcji parków miejskich. Należy podkreślić, że w roku 2016 w odległości 50-100 m Zakład Lasów Poznańskich zgodził się na eksperymentalną realizację oświetlenia szerokiej i utwardzonej drogi leśnej położonej równolegle od planowanego oświetlenia, ocena funkcjonowania systemu wymaga dalszych obserwacji terenowych. Zgoda na wykonanie oświetlenia była uwarunkowana kontynuacją istniejącego oświetlenia oraz silną potrzebą społeczną zapewnienia bezpiecznego dojścia od ul. Botanicznej do budynków przy plaży nad Jeziorem Rusałka. Powstanie kolejnej oświetlonej trasy spowodowałoby nadmierny efekt zaśmiecania środowiska światłem, co wpłynęłoby niekorzystnie na ekosystemy tego terenu.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 275 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 27 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.