Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu
Skrócony opis projektu
Plaża z ogólnodostępną plażą i kąpieliskiem na działce miejskiej w Kiekrzu (linia brzegowa jeziora)
Opis projektu
Projekt zakłada urządzenie ogólnodostępnej plaży z kąpieliskiem na działce miejskiej przy ul. ks. E. Nawrota w Poznaniu (położona prosto za kościołem), Poprzez podjęcie następujących działań: rewitalizację istniejącej plaży trawiastej, wyposażenie kąpieliska w sprzęt ratunkowy i medyczny, zagospodarowanie terenu w zakresie: montażu pawilonu dla ratowników i stróżów terenu, budowy wiaty (zasłona przeciwdeszczowa) montażu obiektów małej architektury w tym ławek drewnianych z oparciem (również pod wiatą) i np. 2 stoliki z ławkami w cieniu drzew, zainstalowania oświetlenia, wykonania ścieżek oraz ewent. wysypanie piasku w jednym miejscu na brzegu jeziora, zapewnienie toalet typu toytoy w sezonie kąpielowym. Drzewa i zieleń niska obecnie tam rosnąca jest potrzebna i zależy mi aby ją pozostawić w całości. Proszę o umieszczenie tabliczek "Teren rekreacyjny zakaz hałasowania" . Ponadto proponuję założenie kroniki plaży. Jeśli w trakcie realizacji potrzebne będą jeszcze inne prace, udogodnienia lub dodatkowe wyposażenie to można by je także zrealizować.
Uprzejmie nadmieniam, że mój projekt pod nazwą "Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu" brał udział w głosowaniu w PBO 2018 i jako projekt ogólnomiejski zajął 10 miejsce zdobywając 1277 głosów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. ks. E. Nawrota w Poznaniu (Kiekrz)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka miejska nad Jeziorem Kierskim, prosto za kościołem w Kiekrzu
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania i aglomeracji oraz turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Jezioro Kierskie jest największym jeziorem w Poznaniu. A w samym Kiekrzu nie ma żadnej ogólnodostępnej plaży z kąpieliskiem i ludzie nie mają dostępu do jeziora w Kiekrzu, bo cała linia brzegowa w Kiekrzu jest zajęta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenie plaży z kąpieliskiem 200 000
Infrastruktura plażowa, trawnik, ścieżki, pawilon i wyposażenie medyczne, ratunkowe, toytoye, ławki, oświetlenie, wiata, leżaki oraz inne 300 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Hanna Wawrzynkiewicz
Telefon 660 832 919
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.05.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Sławomir Fiszer, Andrzej Fiszer, Andrzej Dworzyński, Jan Szelągiewicz, Teresa Jackowiak, Jolanta Effenberg, Urszula Filimon- Kucharska, Ireneusz Dolata, Katarzyna Proniewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.