Zarejestruj się

Uwaga

Zwróć uwagę na poprawność wprowadzanych informacji. Dane, które podajesz na etapie rejestracji automatycznie zasilą formularz zgłoszeniowy projektu dostępny po zalogowaniu.

Poprawność i prawdziwość danych może zostać sprawdzona w celu potwierdzenia Twoich uprawnień do zgłoszenia projektu.

Na podany adres e-mail system będzie przesyłał informacje i wszystkie powiadomienia.

Adres e-mail
Hasło

Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków w tym jedną cyfrę, jedną małą literę, jedną dużą oraz jeden znak specjalny: np. !@#$%^&*()-=[]\;',./_+{}|:"<>?

Imię i nazwisko

Podaj swoje imię i nazwisko

Adres
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość: POZNAŃ
Telefon

Podaj telefon do kontaktu

Czy wnioskodawca w dniu składania wniosku ukończył 18 rok życia?


Zasady korzystania z usługi - dla osób pełnoletnich 1

Zgody obowiązkowe

Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, jako Administrator danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, informuje Panią/Pana, iż:
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 r. zgodnie z uprawnieniem Prezydenta Miasta Poznania wynikającym z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) i Uchwałą Nr XL VIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r.
 2. Dane będą publikowane w serwisie PBO19 w zakresie: imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019,
 3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa w tym przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora,
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • ograniczenia przetwarzania:
   • jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu.
  • usunięcia danych, gdy
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe zgłoszenie projektu do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Proszę wskazać zakres danych do upublicznienia w serwisie PBO19 (wnioskodawca musi upublicznić swoje dane w zakresie imienia i nazwiska i nr telefonu lub adres e-mail):

Zgody opcjonalne

Administrator informuje Panią/Pana, iż:
 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora,
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,
 3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Podanie danych jest ww. celu dobrowolne.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Zasady korzystania z usługi - w przypadku osób niepełnoletnich

Dane rodzica/opiekuna prawnego wnioskodawcy

WAŻNE! Zgodnie z Zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon muszą zostać opublikowane w Serwisie PBO19

Imię i nazwisko
Telefon
Email

Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, jako Administrator danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, informuje Panią/Pana, iż:
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 r. zgodnie z uprawnieniem Prezydenta Miasta Poznania wynikającym z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) i Uchwałą Nr XL VIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r.
 2. Dane będą publikowane w serwisie PBO19 w zakresie: imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019,
 3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa w tym przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora,
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • ograniczenia przetwarzania:
   • jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu.
  • usunięcia danych, gdy
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe zgłoszenie projektu do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Proszę wskazać zakres danych podopiecznego-wnioskodawcy do upublicznienia w serwisie PBO19 (wnioskodawca musi upublicznić swoje dane w zakresie imienia i nazwiska i nr telefonu lub adres e-mail):

CAPTCHA: Jaki jest wynik dodawania dwa + dwa?

Podaj wartość liczbową wyniku dodawania.
Przykład: Dla pytania 'Jaki jest wynik dodawania jeden + dziewięć?' w polu należy wpisać wartość 10.

Jeśli masz już konto, ale zapomniałeś(aś) hasła, przejdź na tę stronę.